โครงการอบรม

โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 9 ปี 2563

ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 – วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 อบรมทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.30 น. ในปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญอย่างมาก นักกฎหมายมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย ปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน และกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ เช่น Incoterms CISG พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 การประกันภัยทางทะเล กฎหมายศุลกากร กฎหมายภาษีอากร รวมทั้งการทำความเข้าใจกับคดีการค้าระหว่างประเทศ และวิธีการระงับข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศ สมัครอบรม: https://cutt.ly/seBOALu ตัวอย่างหัวข้อการอบรม ...

Read more