โครงการอบรม

ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 2

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: ลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร   หัวข้อการอบรม (บางส่วน) บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี การวางแผนภาษีในการโอน ควบรวม ปรับโครงสร้าง ภาษีและเศรษฐกิจดิจิทัล กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก การหัก/คืนภาษีซื้อ กฎหมายและแนวปฏิบัติภาษีสุราและเครื่องดื่ม แนวโน้มและปัญหาในภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีอากรระหว่างประเทศ วิธีการอบรม การฝึกอบรมเป็นไปในลักษณะที่วิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อกำหนด และให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างการอบรม โดยมีการหยิบยกกรณีศึกษาประกอบการบรรยายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิทยากร คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง และอาจารย์พิเศษจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ทนายความและที่ปรึกษา กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม นักกฎหมายที่ปฏิบัติงานหรือมีความสนใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร ประกาศนียบัตร ผู้เข้าอบรมที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรมทั้งหมด จะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 16 กันยายน 2563 ทุกวันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ ตั้งแต่เวลา 17.30...

Read more

โครงการอบรม

หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ [TDE (Thammasat Digital Evidence)]

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: ลงทะเบียนหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์   หัวข้อการอบรม 1.หลักการและแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล 2.การเตรียมการในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีต่างๆ 3.หลักการและเทคนิกการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4.หลักการรับฟังและชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลไทย 5.วิธีการสืบค้นพยานหลักฐานและรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (social media) 6.การดำเนินการทางนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ (computer forensic) ในคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมา วิธีการอบรม การฝึกอบรมเป็นไปในลักษณะที่วิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อกำหนด และให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างการอบรม โดยมีการหยิบยกกรณีศึกษาประกอบการบรรยายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บรรยายร้อยละ 60 ภาคปฏิบัติร้อยละ 40 ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจัดเตรียมโน๊ตบุ๊ค เพื่อฝึกการเข้าถึงพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน วิทยากร 1.ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2.อาจารย์ พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 3.อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 4.อาจารย์ ดร. ธีร์รัฐ บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ 5.อาจารย์ณัฐพงษ์ ลิ้มแดงสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม นักกฎหมายที่ปฏิบัติงานหรือมีความสนใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิบัตร ผู้เข้าอบรมที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรมทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลาการอบรม วันที่ 7-9 สิงหาคม เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม ณ คณะนิติศาสตร์...

Read more

โครงการอบรม

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่น 7

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: ลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร   หัวข้อการอบรม (บางส่วน) Regulatory Sandbox สินเชื่อ : ข้อสัญญาและข้อกฎหมายที่สำคัญ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติในการวิเคราะห์สินเชื่อของสถาบันการเงิน ประเด็นปัญหาการบังคับใช้และข้อถกเถียงเกี่ยวกับ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับสถาบันการเงิน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2562 กับการดำเนินงานสถาบันการเงิน การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : ข้อสัญญาและข้อกฎหมาย ปัญหาและอุปสรรค กฎหมายล้มละลายกับธนาคารพาณิชย์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจธนาคาร พ.ร.บ. ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 กับกิจการธนาคารพาณิชย์ Electronic Signature vs Digital Signature กับการพิสูจน์ลายมือชื่อปลอม การฉ้อฉลและกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัยกับสถาบันการเงิน Compliance: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข Changes in Banking Industry วิธีการอบรม การฝึกอบรมเป็นไปในลักษณะที่วิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อกำหนด และให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างการอบรม...

Read more