โครงการอบรม

โครงการอบรมหลักสูตร Cyber Law: Data Protection and Cybercrime

ระหว่างวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 – วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ เวลา 9.00 – 16.00 น. ในโลกออนไลน์ ผู้ที่ใช้งานอาจไม่ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงในการแสดงความคิดเห็น หรือนำข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การโพสต์ข้อมูลปลอมถึงโรคระบาดที่ไม่มีอยู่จริง หรือการโพสต์ภาพของผู้อื่นที่เกิดจากการตัดต่อ นอกจากนี้ยังมีกรณีที่แฮกเกอร์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ เช่น การปล่อยไวรัสหรือมัลแวร์ การเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรหรือบริษัทเพื่อแก้ไขข้อมูล การเข้าไปในระบบอีเมลของผู้อื่นเพื่อเจาะข้อมูลบางอย่าง หรือการเข้าไปทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นไม่สามารถใช้งานได้ การกระทำดังกล่าวทำให้บุคคลอื่นหรือประชาชนเกิดความตื่นตระหนกหรือได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ประกอบการที่ใช้ระบบการส่งอีเมลให้กับลูกค้าเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนโดยลูกค้าไม่ประสงค์จะรับก็เป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนเช่นกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ ปัจจุบันได้มีการตรากฎหมายเพื่อป้องกันและลงโทษผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับ อันได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560...

Read more

โครงการอบรม

โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 9 ปี 2563

ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 – วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 อบรมทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.30 น. ในปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญอย่างมาก นักกฎหมายมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย ปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน และกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ เช่น Incoterms CISG พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 การประกันภัยทางทะเล กฎหมายศุลกากร กฎหมายภาษีอากร รวมทั้งการทำความเข้าใจกับคดีการค้าระหว่างประเทศ และวิธีการระงับข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศ สมัครอบรม: https://cutt.ly/seBOALu ตัวอย่างหัวข้อการอบรม ...

Read more