โครงการอบรม

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร

ศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (LeTEC) คณะนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร อบรม ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อบรม part 1 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2563 อบรม part 2 ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2563 สมัครออนไลน์ ค่าธรรมเนียมการอบรม ค่าธรรมเนียม part ละ 13,000...

Read more

โครงการอบรม

โครงการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 101 รุ่นที่ 2 (29 – 30 พฤศจิกายน 2562)

ศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (LeTEC) คณะนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 101 รุ่นที่ 2 (29 - 30 พฤศจิกายน 2562) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน 50 คน ระยะเวลาการอบรม 2 วัน อบรมระหว่างวันศุกร์ที่ 29 และวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ สมัครออนไลน์ ค่าธรรมเนียมการอบรม ค่าธรรมเนียมท่านละ 7,200 บาท ผู้สมัครเข้าอบรมจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมจากหน่วยงาน ต้นสังกัดได้ หน่วยงานภาคเอกชน ถ้าส่งบุคลากรเข้าอบรมกับคณะนิติศาสตร์สามารถนำใบเสร็จรับเงินไป...

Read more