ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับนักศึกษากฎหมาย] คุยกับผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชา น.230 เอกเทศสัญญา 1 ศูนย์รังสิต (ทุกกลุ่มบรรยาย) ในภาค 2/2561

จากซ้ายไปขวาในภาพ กมลชนก ต่อมแก้ว (นก) ภักดิ์จิรา จันทนาตา (แป้ง) ปภัสรา กวางทอง (มุก) ชญานนท์ แสงอ่วม (ฟลุค) วิชาน.230 เอกเทศสัญญา 1 (ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ) เป็นหนึ่งในวิชาบังคับของชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรเก่า) ซึ่งปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของวิชา น.230 กฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ 1 ของหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2561 เราจะพาคุณไปคุยกับนักศึกษารหัส 61 ซึ่งสอบได้คะแนนสูงสุดในวิชาน.230 ในภาค 2/61...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

“โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 การอบรมพื้นฐาน (Core Module) สำหรับนักศึกษาโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน การอบรมพื้นฐาน (Core Module) วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 หัวข้อ : การนำเสนองานทางกฎหมาย

“โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 การอบรมพื้นฐาน (Core Module) สำหรับนักศึกษาโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน การอบรมพื้นฐาน (Core Module) วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 หัวข้อ : การนำเสนองานทางกฎหมาย วิทยากร คุณปราการ สมบูรณ์ยิ่ง เวลา 09.00-12.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meetings Meeting link: https://lawtu.webex.com/lawtu/j.php?MTID=m7fdb93b1323e70919e63b8fe270423bf Meeting number: 579 416 573 Password:  tulawcenter

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับนักศึกษากฎหมาย] คุยกับนันทรัตน์ ขำตรี และพัณณิตา วงศ์สวัสดิ์ ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชา น.111 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด ศูนย์รังสิต ในภาค 2/2561

(จากซ้ายไปขวาในภาพ พัณณิตา วงศ์สวัสดิ์ นันทรัตน์ ขำตรี) นันทรัตน์ ขำตรี (กิ๊ฟ) และพัณณิตา วงศ์สวัสดิ์ (อั้ม) นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต รหัส 61 คือผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชา น.111 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด กลุ่ม 1 (บรรยายโดย ศ.ณรงค์ ใจหาญ ผศ.สาวตรี สุขศรี รศ.ดร.ณภัทร ณภัทร สรอัฑฒ์ สัมมนาโดยอ.เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร) และกลุ่ม 2...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

การเดินทางกลับบ้านเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ / รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์

“การเดินทางกลับบ้านเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ” ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ในประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ และรัฐบาลก็ได้พยายามยกระดับมาตรการทั้งหลายขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตให้น้อยลงมากที่สุด และอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขของประเทศสามารถรองรับไหว ทั้งนี้ บรรดามาตรการทั้งหลายที่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงจังหวัดต่าง ๆ ออกมานั้นต่างเป็นมาตรการที่กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากน้อยแตกต่างกันออกไป และหนึ่งในมาตรการสำคัญที่รัฐบาลประกาศใช้ ได้แก่ มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางของประชาชน ทั้งที่เป็นการเดินทางจากนอกราชอาณาจักรเข้ามาในราชอาณาจักร รวมถึงการเดินทางภายในราชอาณาจักรด้วย ซึ่งมาตรการเช่นว่านั้นย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานบางประการของประชาชนด้วย อย่างไรก็ตาม มาตรการเช่นว่านั้นจะสามารถทำได้หรือไม่ เพียงใดนั้น จะต้องกลับมาพิจารณาถึงความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบรรดามาตรการทั้งหลายเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง โดยบทความสั้น ๆ นี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมาตรการที่เป็นการจำกัดเสรีภาพในการเดินทางเข้าประเทศของผู้มีสัญชาติไทย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว สิทธิในการเดินทางเข้าประเทศของผู้มีสัญชาติไทยได้รับการรับรองเอาไว้ในบทบัญญัติมาตรา ๓๙...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

“โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน (อบรมกลุ่มย่อย งานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ)

“โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน (อบรมกลุ่มย่อย งานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ) วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 📌หัวข้อ การร่างกฎหมาย การวิเคราะห์ร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร คุณจุมพล ศรีจงศิริกุล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ WebEx Meetings ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1eFollilyWnB83W20RqA1f4eAYmaxoyVr 📌หัวข้อ การจัดทำหนังสือราชการและการให้ความเห็นทางกฎหมาย เวลา 13.00-16.00 น. วิทยากร คุณพิมพ์วิไล เก่งงาน อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ WebEx Meetings ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

Covid 19 กับการริบเงินประกันความเสียหายและค่าเช่าล่วงหน้าตามสัญญาเช่า / รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

“Covid 19 กับการริบเงินประกันความเสียหายและค่าเช่าล่วงหน้าตามสัญญาเช่า” ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง และศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัสทำให้ผู้คนจำนวนมากตัดสินใจกลับภูมิลำเนา คนที่เช่าห้องหรืออาคารเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อทำงานอาจขอเจรจากับผู้ให้เช่าเพื่อยุติสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดเวลาเช่า แม้ว่าผู้ให้เช่าอาจตกลงยินยอมด้วย แต่ในหลายกรณีผู้ให้เช่าขอใช้สิทธิริบ “เงินประกันความเสียหาย” และ “ค่าเช่าล่วงหน้า” ที่ผู้เช่าชำระไว้ตั้งแต่เวลาทำสัญญา โดยอ้างข้อสัญญาเช่าที่อนุญาตให้ผู้ให้เช่าดำเนินการเช่นนั้นได้เพื่อชดเชยการที่ผู้เช่าขอเลิกสัญญาก่อนกำหนด การใช้สิทธิเช่นว่านี้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้เช่าเกินสมควร เกิดปัญหาในทางกฎหมายว่าผู้ให้เช่ามีสิทธิริบเงินประกันความเสียหายและค่าเช่าล่วงหน้าได้หรือไม่ เพียงใด 1. เงินประกันความเสียหาย สัญญาเช่าอาจกำหนดให้ผู้เช่าชำระเงินให้ผู้เช่าจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์ที่เช่าในช่วงเวลาของการเช่า โดยปกติแล้วเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดแล้ว ไม่ปรากฏมีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์ที่เช่า ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันความเสียหายให้ผู้เช่าเต็มจำนวน แต่หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ให้เช่าอาจริบเงินดังกล่าวเพื่อชดใช้ความเสียหายตามส่วน เกิดปัญหาว่าหากสัญญาเช่ายุติลงก่อนกำหนดเพราะผู้เช่าขอเลิกสัญญาและผู้ให้เช่าตกลงยินยอมด้วย ผู้ให้เช่าจะริบเงินประกันความเสียหายดังกล่าวเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเกิดจากการเลิกสัญญาก่อนกำหนดได้หรือไม่ หากพิจารณาถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของเงินประกันความเสียหาย จะเห็นได้ว่าเป็นการให้เพื่อชดใช้ความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์ที่เช่าเพราะเหตุของการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามสัญญาของผู้เช่า ด้วยเหตุนี้หากผู้เช่าใช้ทรัพย์ที่เช่าตามปกติ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

“โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน (อบรมกลุ่มย่อย งานที่ปรึกษากฎหมาย และงานที่ปรึกษากฎหมายประจำ)

“โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน (อบรมกลุ่มย่อย งานที่ปรึกษากฎหมาย และงานที่ปรึกษากฎหมายประจำ) วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 📌หัวข้อ การร่างสัญญา อัปเดตกฎหมายใหม่ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร คุณนนทกร โรจน์อุ่นวงศ์ อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ WebEx Meetings 📌หัวข้อ ทักษะการปฏิบัติงานด้านกฎหมายบริษัท การจดทะเบียนนิติบุคคล การจัดประชุม การจัดทำรายงานการประชุม เวลา 13.00-16.00 น. วิทยากร คุณธนวรรณ ไชยวงศ์ อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ WebEx...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้ป่วย Covid-19 ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงกับความรับผิดทางอาญา / ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี

“ผู้ป่วย Covid-19 ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงกับความรับผิดทางอาญา” ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายดำไปหาหมอหลังจากไปประเทศกลุ่มเสี่ยงมาแล้วไม่ยอมแจ้งหมอกับพยาบาล หรือนายแดงไปสนามมวยลุมพินีในวันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ แล้วยังใช้ชีวิตปกติไปเดินตลาดโดยไม่ยอมปิดหน้ากาก ไม่ได้บอกคนอื่นว่าไปสนามมวยมา ในกรณีเหล่านี้เมื่อนายดำ หรือนายแดงทำให้หมอ พยาบาล หรือคนที่ใช้ชีวิตในชุมชนเดียวกันต้องกลายมาเป็นคนกลุ่มเสี่ยงและต้องกักตัวเอง ทำให้เสียโอกาสในการทำงาน นายดำ และนายแดงมีความผิดทางอาญาหรือไม่ แล้วถ้าหมอ พยาบาล หรือคนที่ใช้ชีวิตในชุมชนเดียวกันต้องติดเชื้อทำให้ไม่สบาย หรือถึงขั้นเสียชีวิต นายดำ และนายแดงจะมีความรับผิดทางอาญาอย่างไร ในลำดับแรกก่อน เมื่อกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วไม่แจ้งหมอกับพยาบาล หรือไปสนามมวยแล้วไม่บอกใคร ทั้งที่รู้ว่าตัวเองเสี่ยงที่จะแพร่เชื้ออันตรายให้คนอื่น อย่างนี้ทางกฎหมายเรียกว่าการกระทำโดยประมาท เพราะเป็นเรื่องที่คนทั่ว ๆ ไปที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นเค้าไม่ทำกัน คนที่ทำแบบนี้แสดงว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตัวอย่างเพียงพอ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

เงื่อนไขและขั้นตอนการรับบริการให้คำปรึกษา

★★★เงื่อนไขและขั้นตอนการรับบริการให้คำปรึกษา★★★ ★เงื่อนไขการรับบริการ★ 1. ผู้รับบริการเป็นบุคคลธรรมดาหรือองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ 2. ผู้รับบริการประสบปัญหาทางกฎหมายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยเป็นปัญหาหรือข้อพิพาทภายใต้กฎหมายไทย 3. ผู้รับบริการอนุญาตให้ศูนย์ฯ เผยแพร่ข้อเท็จจริงและคำปรึกษาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือข้อพิพาทในลักษณะที่ปกปิดชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือการเผยแพร่ความรู้ 4. ผู้รับบริการจะไม่นำคำปรึกษาทางกฎหมายหรือข้อมูลอื่นใดที่ได้รับจากศูนย์ฯ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางการค้า 5. ผู้รับบริการยอมรับว่าคำปรึกษาทางกฎหมายที่ได้รับจากศูนย์เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวและเป็นความเห็นในทางกฎหมายเบื้องต้นของผู้ให้คำปรึกษา และอาจแตกต่างจากผลของคดีหรือคำวินิจฉัยของศาลในอนาคต หมายเหตุ : ทางศูนย์ฯ ให้บริการให้คำปรึกษาเท่านั้น ไม่รับให้บริการทางคดีหรือดำเนินคดีในศาล ★ขั้นตอนการรับบริการ★ 1. ส่งคำถามหรือปัญหาพร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ผ่านช่องทาง (1) Facebook Messenger ของเพจ tulawcovid19 หรือ (2) อีเมล โดยส่งอีเมลมาที่ tulawcovid19@gmail.com 2. คำถามจะถูกส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายในสาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณา 3. ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจะถูกส่งให้ผู้ถามภายใน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่รับคำถาม แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากปัญหาทางกฎหมายมีความซับซ้อน

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

การสังเวยชีวิตเพื่อรักษาชีวิต : การปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยวัยชราเพื่อรักษาผู้อ่อนวัยของแพทย์กรณีไวรัสโคโรนาในประเทศอิตาลี และผลในทางกฎหมายอาญาไทย / อ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

"การสังเวยชีวิตเพื่อรักษาชีวิต : การปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยวัยชราเพื่อรักษาผู้อ่อนวัยของแพทย์กรณีไวรัสโคโรนาในประเทศอิตาลี และผลในทางกฎหมายอาญาไทย" ผู้เขียน อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1. บทนำ นับตั้งแต่ช่วงเวลาปลายปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบันนั้น ได้เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคชนิดใหม่ ซึ่งปรากฏตัวในนามของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือในอีกชื่อของ "โควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)" มหันตภัยครั้งใหญ่ที่สังคมโลกจะต้องรับมือด้วยมาตรการต่างๆ เพื่อชะลอและหยุดยั้งการแพร่ระบาดที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยง่าย ซึ่งก็รวมไปถึงมาตรการของรัฐที่เรียกว่า “การเว้นระยะห่างของสังคม (social distancing)” ที่สะท้อนผ่านกฎหมายฉบับต่างๆในช่วงเวลานี้ และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการจะเดินทางหรือทำกิจกรรมต่างๆที่ตนปราถนา เพื่อไม่ให้จำนวนผู้ติดเชื้อของประเทศนั้นสูงขึ้นไปจากการมีการปฏิสัมพันธ์กันของประชาชน อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนจากการถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพให้อยู่ห่างไกลจากกันอย่างที่สุดนั้น ยังมีกลุ่มวิชาชีพที่ไม่อาจเว้นระยะห่างกับสังคมได้แม้แต่เพียงเมตรเดียว หากแต่ต้องเข้ามาดูแลสังคมอย่างใกล้ชิดที่สุด นั่นคือ กลุ่มวิชาชีพแพทย์พยาบาลที่เกี่ยวกับสาธารณสุขของรัฐ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกำลังหลักของมวลมนุษยชาติในเวลานี้เลยก็ว่าได้...

Read more