ข่าวสารและกิจกรรม

อาจารย์ ปวีร์ เจนวีระนนท์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น Research Affiliate ของศูนย์วิจัยการเงินทางเลือก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ปวีร์ เจนวีระนนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Research Affiliate ของศูนย์วิจัยการเงินทางเลือก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge Centre for Alternative Finance) สหราชอาณาจักร ดูรายละเอียดได้ที่ Pawee Jenweeranon Research Affiliate, Cambridge Centre for Alternative Finance

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งครีรีพิมาน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ จาก Yale Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา หัวข้อวิทยานิพนธ์ Indirect Expropriation in Contemporary International Investment Law รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ กรกนก บัววิเชียร

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ กรกนก บัววิเชียร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต การศึกษา LL.B., University of Bristol สหราชอาณาจักร LL.M. in Law with Merit, University of Nottingham สหราชอาณาจักร  เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ยศสุดา หร่ายเจริญ

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ยศสุดา หร่ายเจริญ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร (LL.B., University of Edinburgh, UK) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายสหภาพยุโรป มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร (LL.M. in European Law, University College London, UK) เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2019 Principles of Asian Contract Law (PACL) Seoul Forum ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ และอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม 2019 Principles of Asian Contract Law (PACL) Seoul Forum ร่วมกับนักวิชาการด้านกฎหมายสัญญาจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ Principles of Asian Contract Law (PACL) เป็นการจัดทำแนวทางว่าด้วยกฎหมายสัญญาร่วมของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต การศึกษา น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) ธรรมศาสตร์ น.ม. (สาขากฎหมายอาญา) ธรรมศาสตร์ เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ศุภวิช สิริกาญจน

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ศุภวิช สิริกาญจนอาจารย์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต การศึกษา น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) ธรรมศาสตร์ น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) ธรรมศาสตร์ LL.M. University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา Wharton Business and Law Certificate, Wharton Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง “ทรัพย์อิงสิทธิ … เครื่องมือใหม่สำหรับนักลงทุนอสังหาฯ”

  ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาทางวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง “ทรัพย์อิงสิทธิ ... เครื่องมือใหม่สำหรับนักลงทุนอสังหาฯ” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 12.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/hGaVRh  หรือสแกน QR_CODE กำหนดการ  

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การสัมมนาบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการสัมมนาบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ โรงแรมดุสิต ธานีพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยในการนี้ ได้มีการสัมมนาหัวข้อ “การปรับปรุงการสอบการค้นคว้าอิสระและการสอบประมวลความรู้ ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต” และมีอาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ (แถวบนจากซ้ายไปขวา) รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ศ.ดร. สุเมธ ศิริคุณโชติ ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผศ.ดร.เอกบุญ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณะผู้วิจัย ซึ่งได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดี เรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย: มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณะผู้วิจัย ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดี เรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย: มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย (The research of corruption in policy : legal measures to control and protect corruption in policy problem in Thailand) ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะผู้วิจัยประกอบด้วย ...

Read more