ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.110 กฎหมายอาญา-ภาคทั่วไป

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.110 กฎหมายอาญา-ภาคทั่วไป Section ที่รับสมัคร ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 1 ผู้บรรยาย ศ.ณรงค์ ผศ.สาวตรี รศ.ดร.ณภัทร สัมมนาโดย อ.เพียรรัตน์ จำนวน 4 คน ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 2 ผู้บรรยาย ศ.ดร.สุรศักดิ์ รศ.ดร.ปกป้อง สัมมนาโดย อ.คงสัจจา จำนวน 4 คน ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ผู้บรรยาย ศ.ดร.ทวีเกียรติ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “(พ.ร.บ.) คู่ชีวิตมีสิทธิแค่ไหน?”

ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “(พ.ร.บ.) คู่ชีวิตมีสิทธิแค่ไหน?” วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง และอาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้ดำเนินการเสวนา ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมเขียนบทความวิชาการ บทรำลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ในปี 2562 ของศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์มีความประสงค์จะจัดทำหนังสือครบรอบ 65 ปีของ ท่านเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและเป็นอนุสรณ์ในโอกาสดังกล่าว ในนามของคณะนิติศาสตร์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเขียน “บทความวิชาการ” หรือ “บทรำลึก” หรือ “ทั้งสองอย่าง” เพื่อประกอบเป็นหนังสือเล่มดังกล่าว โดยมีกำหนดรับงานเขียนข้างต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ส่งบทความได้ที่ Email : nipa_nitu@hotmail.com คุณนิภา บุญจันทร์ โทร 02 613 2101 คุณดาราวรรณ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.300 กฎหมายลักษณะครอบครัว

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.300 กฎหมายลักษณะครอบครัว Section ที่รับสมัคร ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ผู้บรรยาย ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ จำนวน 2 คน ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ผู้บรรยาย ศ.ดร.ไพโรจน์ ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ และอ.ดร.เอมผกา จำนวน 2 คน คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 4 (หมายเหตุ Section ภาคบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาภาคปกติเป็นผู้ช่วยอาจารย์) มีความตั้งใจและมีวินัยในการทำงาน ลักษณะของกิจกรรม ร่วมกับผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ศ.ดร.ไพโรจน์ และอ.ดร.เอมผกา ในการตรวจการบ้านวิชา...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ปัญหาของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กับหลักนิติรัฐ”

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กับหลักนิติรัฐ” จัดโดยศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา และศูนย์กฎหมายมหาชน . วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562.เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้อง LT.1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/2Ze7OER

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “ผู้พิทักษ์หลักนิติธรรม”

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "ผู้พิทักษ์หลักนิติธรรม" จัดโดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มธ. . ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ . ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/2YRUeb0

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

เทปบันทึกภาพ โครงการงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ศาสตราจารย์พิเศษมารุต บุนนาค ครั้งที่ 1 เสวนาหัวข้อ “ 110 ปี คดีพญาระกา”

เทปบันทึกภาพ โครงการงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ศาสตราจารย์พิเศษมารุต บุนนาค ครั้งที่ 1 เสวนาหัวข้อ “ 110 ปี คดีพญาระกา” จัดโดยศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ สามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=p1M9z5WFsv8

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปสาระสำคัญจากโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถอดบทเรียนทางกฎหมายจากคดีอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลล์เวย์”

สรุปสาระสำคัญจากโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถอดบทเรียนทางกฎหมายจากคดีอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลล์เวย์” จัดโดย ศูนย์นิติศาสตร์ร่วมกับศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญากรณีที่ผู้เยาวกระทำความผิด การกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติระหว่างรอการลงโทษ การดำเนินคดแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา การฟ้องผู้ที่ต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่ง และขอบเขตความรับผิดตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดี หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาบังคับคดีตามคำพิพากษา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคและความล่าช้าในการดำเนินคดี สรุปความโดย นายอานนท์ แก้วปัญญา นิติศาสตมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับอาจารย์กฎหมาย] คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร ตอนที่ 2 : “เลคเชอร์กฎหมายสไตล์อาจารย์เงาะ”

ครั้งก่อนเราพาไปพูดคุยแบบอารมณ์ดีสไตล์อินดี้ของผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร หรืออาจารย์เงาะ (อ่านได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/talkwithlawlecturers-ep3/)วันนี้เราจะพาคุณมาคุยต่อกับอาจารย์ต่อ ในประเด็นทางวิชาการ กับการตีความกฎหมายแพ่งในหลากหลายวิชาที่อาจารย์สอน  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะหนี้ เอกเทศสัญญา 1 ซึ่งในหลายประเด็นอาจารย์อธิบายแตกต่างจากตำราทั่วไป ถึงเหตุผลและที่มาในการตีความที่แตกต่างของอาจารย์ คำถาม (1) : ในภาพรวม อยากถามถึงอิทธิพลที่ทำให้การตีความของอาจารย์ในหลาย ๆ ประเด็น ค่อนข้างต่างตำราทั่วไป ผศ.ดร.สุรศักดิ์ : “คือ จริง ๆ แล้วที่มันต่างก็แต่เฉพาะในบางเรื่องที่น่าสนใจ แต่เรื่องส่วนมากก็สอนเหมือน ๆ คนอื่น เพราะว่าอาจารย์ของเราท่านก็เก่ง ๆ ทั้งนั้น แต่เป็นเรื่องปกติที่บางประเด็นนักกฎหมายมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไป” “บางเรื่องได้มาจากการคิดและค้นคว้ามานาน บางเรื่องก็คิดมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาเลย...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถอดบทเรียนทางกฎหมายจากคดีอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลล์เวย์”

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ศูนย์นิติศาสตร์ และศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ถอดบทเรียนทางกฎหมายจากคดีอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลล์เวย์” ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (น.211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา และกรรมการฝ่ายวิชาการ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิธีกร กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม...

Read more