ข่าวสารและกิจกรรม

๕ ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางทฤษฎีของกฎหมายลักษณะหนี้”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางทฤษฎีของกฎหมายลักษณะหนี้” จัดโดยศูนย์กฎหมายแพ่ง วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30-18.30 น. ณ ห้อง น.301 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายวัชระ เนื่องสิกขาเพียร ผู้พิพากษาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแพ่งและในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นตันประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ อาจารย์กิตติภพ วังคำ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปความโดย นายภูริเดช ตั้งเทียนทอง นายเขมทัต...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์จัดประชุมสัญจรเป็นครั้งแรกที่ศูนย์ลำปาง

(จากซ้ายไปขวาในภาพ) ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร (รองคณบดีศูนย์ลำปาง) รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด (รองคณบดีฝ่ายบุคคล) ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์  (กรรมการประจำคณะ) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ (กรรมการประจำคณะ)  รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน (คณบดี) ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร (กรรมการประจำคณะ) อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง  (กรรมการประจำคณะ)อ.ดร.สัตยพล สัจจะเดชะ (กรรมการประจำคณะ) อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ได้จัดประชุมสัญจรเป็นครั้งแรกที่คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยนอกเหนือจากวาระสำคัญต่างๆ ที่ต้องพิจารณา...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ช่องทางและขั้นตอนในการบริจาคเงินเข้ากองทุนนิติธรรมพัฒน์

กองทุนนิติธรรมพัฒน์ คณะนิติศาสตร์จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาและทุนพัฒนาอาจารย์ และการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ในด้านอื่นๆ นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะนิติศาสตร์กับศิษย์เก่านิติศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะนิติศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตามกำลังความสามารถเพื่อพัฒนาการคึกษาให้นิติศาสตร์ก้าวไกล คณะนิติศาสตร์ ได้จัดทำช่องทางและขั้นตอนง่ายๆในการบริจาค เพื่อให้ศิษย์เก่านิติศาสตร์ และบุคคลทั่วไปสามารถบริจาคทุนทรัพย์เข้ากองทุนนิติธรรมพัฒน์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยสามารถบริจาคได้หลายช่องทาง ได้แก่ 1.บริจาคด้วยตนเอง 2.โอนผ่านบัญชี 3.บริจาคผ่าน QR Code 4.บริจาคผ่านบัตรเครดิต และทุกช่องทางในการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 14 ฉบับที่ 19 เดือนพฤศจิกายน 2562

ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลด วารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 14 ฉบับที่ 19 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562) ปกหน้า บทบรรณาธิการ คำไว้อาลัย สารบัญ ปกหลัง บทความ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. …. : ศึกษากรณีมาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีที่ขัดต่อพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS)  ศรีประภา  อรุณอุดมฤกษ์ วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. .... : บทนิยามของ              “การทิ้งเท”  เดชาธร วิเวโก ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับอาจารย์กฎหมาย] คุยกับอาจารย์ปทิตตา ไชยปาน กับมุมมองของอาจารย์กฎหมายที่มีปัญหาทางสายตา

อาจารย์ปทิตตา ไชยปาน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เราจะพาคุณไปคุยกับอาจารย์ปทิตตาถึงแรงบันดาลใจและเส้นทางในการประกอบอาชีพอาจารย์ และในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ถึงมุมมองต่อกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการ และการเอาชนะข้อจำกัดและอุปสรรคทางด้านสายตาว่าอาจารย์ทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน คำถาม (1) : อยากให้อาจารย์เล่าถึงแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพอาจารย์ อ.ปทิตตา : “ ถ้าพูดถึงแรงบันดาลใจในการเป็นอาจารย์ เริ่มจากคุณย่าค่ะ ต้องขอท้าวความไกลไปถึงตอนเด็ก ๆ ตัวอาจารย์เองมีฐานะทางบ้านไม่ดี คุณพ่อคุณแม่มีฐานะค่อนข้างยากจน ตัวอาจารย์เองก็อยู่กับคุณย่าตั้งแต่ยังเด็ก อายุประมาณ 3 -4 ขวบ อาจารย์เริ่มมองไม่เห็น พออายุประมาณ 7 ขวบ คุณย่าคุณพ่อและคุณแม่ก็อยากให้เราได้เรียนเหมือนคนปกติ แต่ทางโรงเรียนใกล้บ้านแนะนำให้อาจารย์ไปเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื่องจากเป็นโรงเรียนเฉพาะทาง ซึ่งบ้านอาจารย์อยู่ที่จังหวัดสงขลา ห่างไกลกันอยู่พอสมควรเป็นร้อยกิโลเมตร...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขานิติศาสตร์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขากฎหมายระหว่างประเทศ ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรองชนะเลิศ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คู่ที่ 1 แข่งขันระหว่างเวลา 8.00-9.30 น. ณ ห้อง 401 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทีมโจทก์ ทีมที่ 2 นันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร นัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์ อรอร กฤษณะทรัพย์ ทีมจำเลย ทีมที่ 3 ศุภกร ศรีวสุเมธารัศมี ขวัญลิขิต...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชุด “กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ช่วงที่ 2

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชุด “กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้อง 1208 อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง สรุปความโดย นายอานนท์ แก้วปัญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงที่ 2 สัมมนาวิชาการหัวข้อ “กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดและความสำคัญในฐานะสาขาใหม่ทางกฎหมาย” Law and...

Read more