ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

  ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ QR_Code หรือ https://goo.gl/9rMQ6x  

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ เสวนาวิชาการ “วัฒนธรรมดิจิทัลและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมกับสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานเสวนาวิชาการ "วัฒนธรรมดิจิทัลและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ระหว่างเวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้อง 2301 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมเสวนาโดย ผศ.ดร. ชูเกียรติ น้อยฉิม อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร. ณัฐกร วิทิตานนท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ. กิตติพงษ์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018) โดยในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 13.30-15.00 น. ได้มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมที่เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ ทีม 05 (โจทก์) ประกอบด้วยนายธีระพร ช่วยโสภา และนางสาวศศิวิมล บัวบาน และทีม 01 ประกอบด้วยนางสาวภาณพิศุทธ์ บุญตรา และนายพชร...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรางวัลเสนีย์ ปราโมช

ตามที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกองทุนศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้จัดให้มีรางวัลเสนีย์ ปราโมช โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีผลงานทางวิชาการ ที่มีคุณค่า สร้างสรรค์ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล โดยจะต้องเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มาแล้วไม่เกิน 5 ปี จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บัดนี้การพิจารณาได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรางวัล ดังนี้ ประกาศรางวัลเสนีย์ ปราโมช

Read more

Uncategorized, ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ รอบรองชนะเลิศ

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018) โดยในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561  ได้มีการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ดังนี้ คู่ที่ 1 แข่งขันระหว่างเวลา 9.00-10.30 น. ระหว่างทีม 02 ประกอบด้วยนางสาวอโณทัย มีสันเทียะ และนางสาวภคพร ลาวัณย์ประเสริฐ  (โจทก์) และทีม 01 ประกอบด้วยนางสาวภาณพิศุทธ์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (LeTEC) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดโครงการอบรมหลักสูตรประนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8 

ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (LeTEC) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดโครงการอบรมหลักสูตรประนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 25,000 บาท อบรมระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 25 พฤษาภาคม 2562 (อบรมทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์) เอกสารดาวน์โหลด ใบสมัคร หนังสือประชาสัมพันธ์ หัวข้อการบรรยายอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8 ติดต่อสอบถามและสมัครโครงการได้ที่ ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (LeTEC) (นางสาวขวัญจิต , นางสาวรัตนรักษ์) โทร. 02-613-2965 , 02-613-2127 , 02-613-2141 โทรสาร....

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

E-Book รายงานผลการดำเนินงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 กรกฎาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560)

E-Book รายงานผลการดำเนินงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560) สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

Professor Paul James Cardwell เยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “What Does Brexit Mean for the Constitution of the UK and Its Legal Systems?”

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 Professor Paul James Cardwell รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ University of Strathclyde สหราชอาณาจักร ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ โดยมีศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา และศ.ณรงค์ ใจหาญ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (DJA) ให้การต้อนรับ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ Professor Paul James Cardwell...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าชมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018) รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าชมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018) รอบรองชนะเลิศ  ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 401 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คู่ที่ 1 แข่งขันระหว่างเวลา 9.00-10.30 น. ระหว่างทีม 02 ประกอบด้วยนางสาวอโณทัย มีสันเทียะ และนางสาวภคพร...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ (ครั้งที่ 6) เสวนาวิชาการเรื่อง “ปัญหาการติดตามเงินคืนตามหลักกรรมสิทธิ์”

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ (ครั้งที่ 6) ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 13.00 – 13.15 น. ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต...

Read more