ข่าวสารและกิจกรรม

วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 15 ฉบับที่ 21 เดือนพฤศจิกายน 2563

ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลด วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 15 ฉบับที่ 21 เดือนพฤศจิกายน 2563 ปกหน้า สารบัญ ปกหลัง บทความ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศ กรณีเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay สุดารัตน์ ตรีเทพ Need for Better Compensation on Bhutanese Air Carriers Namgyel Wanchuk สรุปเหตุการณ์เกี่ยวกับสายการบินกับสิทธิมนุษยชน ธุรกิจการบินกับสิทธิมนุษยชน: ศึกษากรณีการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของพนักงานโดยสารการบินคาเธ่ย์แอร์ไลน์ พรกนก ชัยเรืองศรี, กฤษณพงษ์ สมบูรณ์สุข เอกชนกับหน้าที่เคารพสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษา:...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 82 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ. ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แก่ รศ. ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 82 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ สำนักงานคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกโดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

[Legal Practice Workshop] ประสบการณ์ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ฝึกงานผ่านศูนย์นิติศาสตร์ ณ สำนักงาน คำนวณ ชโลปถัมภ์ ทนายความ

ประสบการณ์ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ฝึกงานผ่านศูนย์นิติศาสตร์ ณ สำนักงาน คำนวณ ชโลปถัมภ์ ทนายความ  ถ่ายทอดประสบการณ์โดย (จากขวาไปซ้ายในภาพ) นายซูบาฮัน เจ๊ะมามะ นายลือสาย พลสังข์ นางสาววริศรา ตั้งศรีวงศ์ นางสาวปางวรรธน ชีพสาทิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ สถานที่ฝึกงาน : สำนักงาน คำนวณ ชโลปถัมภ์ ทนายความ ตั้งอยู่ที่ 61 ถนนบูรณศาสตร์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว”

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว” โดยการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (น.723) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง LT.2 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และวิทยากรร่วมถ่ายภาพกับผู้จัดงาน ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ งานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ฮาว ทู ทิ้ง ทิ้ง ไง ไม่ ให้ ติด !”

ภาพบรรยากาศงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ฮาว ทู ทิ้ง ทิ้ง ไง ไม่ ให้ ติด !” เพื่อหาแนวทางร่วมกันจัดการหน้ากากอนามัยอย่างไรในสถานการณ์โรคระบาด (COVID 19) จัดโดยศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาได้ที่ https://bit.ly/3l4n6mB วิทยากรร่วมถ่ายภาพกับผู้จัดงานซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรม “อาจารย์นิติศาสตร์รุ่นใหม่” รุ่นที่ 1 (Young Legal Faculty Workshop 2020)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “อาจารย์นิติศาสตร์รุ่นใหม่” รุ่นที่ 1 (Young Legal Faculty Workshop 2020) ระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนกฎหมายรุ่นใหม่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศจำนวน 20 คนเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการสอนและวิชาการทางนิติศาสตร์และค้นหาแนวทางในการพัฒนาตนเองในเส้นทางวิชาชีพอาจารย์นิติศาสตร์ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับทุนสนุนสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักเต็มจำนวน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/Nmc8LHE2CroXc3ENA หรือ scan QR code บนโปสเตอร์ โปรดดูกำหนดการอบรมในใบสมัครออนไลน์

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแนะแนววิชาชีพ หัวข้อ “เรียนนิติ จบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง”

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ได้มีกิจกรรมแนะแนววิชาชีพ หัวข้อ “เรียนนิติ จบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง” เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง น.301 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วิทยากรโดย (จากซ้ายไปขวาในภาพ) - คุณปุณณัตถ์ บุนนาค ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา (ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่น 50) - อาจารย์ ศศิภา พฤกษฎาจันทร์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่น 51) - คุณอิทธิวัตร...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

[Legal Practice Workshop] ประสบการณ์ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ฝึกงานผ่านศูนย์นิติศาสตร์ ณ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ฝึกงานผ่านศูนย์นิติศาสตร์ ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถ่ายทอดประสบการณ์โดยนางสาวนนทนันทน์ วรรณแมน (ที่สองจากซ้าย) นายโกมินทร์ ยศสาย (ซ้ายในภาพ) นายอิทธิพร ชัยยะ (ที่สามจากซ้าย) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ สถานที่ฝึกงาน : บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาฝึกงาน : 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563 จำนวนนักศึกษาฝึกงาน...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับนักศึกษากฎหมาย] คุยกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เกี่ยวกับประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันทบาทสมมติและการแข่งขันว่าความในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ภาคภาษาไทย

(จากซ้ายไปขวา ดาวอนงค์ พงษ์ขาว ธนกร หิรัญไพศาล และนนทวัตน์ แสนหาญ) ตามที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมและได้รับรางวัลข้อเขียนดีเด่นจากการแข่งขันบทบาทสมมติและการแข่งขันว่าความในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ภาคภาษาไทย (International Humanitarian Law Roleplay and Moot Court Competition) ประจำปี ค.ศ.2020 (อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/international-humanitarian-law-roleplay-and-moot-court-competition-2020-2) วันนี้เราจะไปพูดคุยกับดาวอนงค์ พงษ์ขาว ธนกร หิรัญไพศาล และนนทวัตน์ แสนหาญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ถึงประสบการณ์และความรู้สึกในการเข้าแข่งขันดังกล่าว คำถาม (1) : เข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างไร ดาวอนงค์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับอาจารย์กฎหมาย] คุยกับศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร เกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานที่โดดเด่นทั้งด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ และเรื่องอื่น ๆ

คุยกับศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอนวิชากฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายลักษณะล้มละลาย กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน ฯลฯ เกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานที่โดดเด่นทั้งด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ และเรื่องอื่น ๆ คำถาม (1) : ตอนเป็นนักศึกษา อาจารย์รู้สึกอย่างไรกับการเรียนกฎหมาย และอาจารย์ชอบวิชาอะไรมากที่สุด ศ.ดร.สหธน :  “สมัยเรียนอาจารย์มีความสุขมากกับการเรียนกฎหมาย วิชาชอบมากที่สุดน่าจะเป็นกฎหมายอาญา เพราะว่ากฎหมายอาญาตอนที่เป็นนักศึกษา ประเด็นจะไม่ยุ่งยาก สั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย ความยุ่งยากของกฎหมายอาญาจะอยู่ตรงการนำพยานหลักฐานเข้าสืบ เพราะฉะนั้นในช่วงที่อาจารย์เป็นนักศึกษา อาจารย์เชื่อว่านักศึกษากฎหมายหลายคนจะชอบกฎหมายอาญา พอมาสู่ในชั้นเนติบัณฑิต อาจารย์ก็ทำในส่วนของกฎหมายอาญาได้ดีมาก ๆ เกือบจะ 80...

Read more