ข่าวสารและกิจกรรม

กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์ลำปาง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สนับสนุนให้นักศึกษาตั้งกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจกรรม ในปีการศึกษา 2563 กลุ่มกิจกรรมของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรม 8 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะนิติศาสตร์ มีความมุ่งหมายที่จะสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ดังนั้นกลุ่มค่ายอาสาพัฒนาชนบท จึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบของการเข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาชนบทโดยใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี การใช้ชีวิต ภูมิปัญญาชาวบ้าน และความเป็นอยู่รวมถึงโครงสร้างและปัญหาที่แท้จริงของสังคมชนบท อันเป็นฐาน ในการเรียนรู้ แก้ไข และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในภายภาคหน้า 2. กลุ่มศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติ (ก.ศ.ป.) กลุ่มศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการวางรากฐานในการศึกษาวิชานิติศาสตร์ซึ่งวิชานิติศาสตร์นั้น เป็นทั้งวิชาการและวิชาชีพ โดยวิชาการนั้นเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการทางความคิด ส่วนวิชาชีพนั้นเรียนรู้ผ่านกระบวนการบ่มเพาะปลูกฝัง เพื่อให้มีจิตวิญญาณในการรับใช้ความยุติธรรมและประชาชน ซึ่งก.ศ.ป. นั้นจึงได้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ดังกล่าว และวัตถุประสงค์ของก.ศ.ป. นั้นเป็นกระบวนการเรียนนอกห้องเรียนในรูปแบบของการเปิดค่าย ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์รังสิตและหลักสูตรนานาชาติ

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สนับสนุนให้นักศึกษาตั้งกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจกรรม ในปีการศึกษา 2563 กลุ่มกิจกรรมของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ศูนย์รังสิตและหลักสูตรนานาชาติ) ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรม 16 กลุ่ม ดังนี้ 1. MC of Law TU เป็นกลุ่มกิจกรรมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิธีกรแห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยพิธีกรนั้นคือผู้ที่มีความสนใจ เเละมีความสามารถในการกล้าเเสดงออกที่จะพูดต่อหน้าผู้คนอีกทั้งผู้ที่มีใจรักในการเป็นพิธีกร จากทั้งศูนย์รังสิตและศูนย์ท่าพระจันทร์ หากน้อง ๆ สนใจไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องมีความสามารถในการเป็นพิธีกรมาก่อนเพราะพวกเราจะช่วยสอนน้อง ๆ ในการเป็นพิธีกรเเห่งคณะนิติศาสตร์นั้นเอง โดยกลุ่มกิจกรรมของเราทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเปิดประตูสู่คณะนิติศาสตร์ หรือ ค่ายพรีแคมป์ หรือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จัดโดยกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ อาทิเช่น กิจกรรมวันแรกพบ, กิจกรรมวันรับเพื่อนใหม่, กิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะนิติศาสตร์, กิจกรรม Back...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ทรงพระเจริญ

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา “กฎหมายเอกชน”

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง และศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา “กฎหมายเอกชน” ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยหน้าที่ของรัฐไทยกับสิทธิในความเป็นคนไทย กรณีอาชญากรรมการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยรัฐ : ความเป็นไปได้หรือความหวังที่เลื่อนลอย”

***ห้ามพลาด*** งานเสวนาวิชาการหัวข้อ "กฎหมายว่าด้วยหน้าที่ของรัฐไทยกับสิทธิในความเป็นคนไทย กรณีอาชญากรรมการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยรัฐ : ความเป็นไปได้หรือความหวังที่เลื่อนลอย" จัดงานในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และซักถาม ด้วยระบบออนไลน์ผ่านทาง facebook page : คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “มาตรการรับมือ Active shooter กับความปลอดภัยของสังคมไทย”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง "มาตรการรับมือ Active shooter กับความปลอดภัยของสังคมไทย" จัดโดยโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.00 - 16.30 น. วิทยากร พลตำรวจตรี ต่อศักดิ์ สุขวิมล (รองผุ้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวตรี สุขศรี (อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) คุณสุพรรณี ศิริอาภาวิวัฒน์ (นักจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง) ผู้ดำเนินรายการ ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษา โครงการผู้ช่วยอาจารย์เพื่อสนับสนุนการสอนออนไลน์ ประจำภาค 1/2563 (ศูนย์รังสิต)

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 กรอกใบสมัครได้ที่ CLICK เนื่องจากการเรียนการสอนในภาค 1/2563 ของคณะนิติศาสตร์ในบางรายวิชา อาจมีรูปแบบการสอนผสมทั้งการสอนในชั้นเรียนและการสอนออนไลน์ คณะนิติศาสตร์ จึงประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในรายวิชานั้น ๆ เพือเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ รายละเอียด รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ สำหรับวิชาบังคับ ทุกวิชา และทุกกลุ่มบรรยาย (Section) กลุ่มบรรยาย ละ 2 คน หมายเหตุ โครงการนี้ เป็นคนละโครงการกับโครงการผู้ช่วยอาจารย์ในการตรวจการบ้านให้นักศึกษารุ่นน้อง สำหรับโครงการหลัง จะรับสมัครประมาณเดือนสิงหาคม จะมีการอบรมโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ที่กำลังศึกษาในวิชาและ Section...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “COVID ขวิดการบิน: มุมมอง ปัญหา ความท้าทายและทางออก”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “COVID ขวิดการบิน: มุมมอง ปัญหา ความท้าทายและทางออก” จัดโดยศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ ร่วมกับสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. สามารถเข้าร่วมการสัมมนาผ่านทาง Cisco Webex Events ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2zWEpok

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเลใหม่ของประเทศไทย”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเลใหม่ของประเทศไทย” จัดโดยศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (ห้อง 211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2Nfqahu สามารถรับชมการสัมมนาผ่านทาง FB Live ที่ Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ *หากท่านประสงค์ที่จะมาร่วมงาน ขอให้ท่านจัดหาหน้ากากอนามัย และใส่หน้ากากอนามัยตลอดการสัมมนา เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาออนไลน์หัวข้อ “ทางเลือกวิชาชีพสายกฎหมายในสถานการณ์ Covid-19”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาออนไลน์หัวข้อ “ทางเลือกวิชาชีพสายกฎหมายในสถานการณ์ Covid-19” จัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ได้เวลา 9.30-12.30 น. ทางระบบ Cisco WebEx Meetings และ Facebook Live ผ่านหน้าเพจ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สรุปความโดย ชวัลรัตน์ ศรีธาดา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ชั้นปีที่ 3 เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ กิตติภพ...

Read more