ข่าวสารและกิจกรรม

ประเด็น (Theme) ของโจทย์คำถามที่ใช้ในการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020)

ประเด็น (Theme) ของโจทย์คำถามที่ใช้ในการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020) ได้แก่ “กฎหมายแพ่งในสถานการณ์โควิด-19” รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน ระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563 กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/moot-court-competition-63/

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการ Young Legal Researcher Workshop 2020

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการ Young Legal Researcher Workshop 2020 ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดงานระหว่าง วันที่ 12 - 14 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ Young Legal Researcher Workshop 2020 รองศาสตราจารย์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

[Moot Court Competition History] การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ (Moot Competition) ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554ได้จัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2555 โดยใช้ชื่อว่า “การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ (Moot Competition) ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554” โดยได้ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผลการแข่งขัน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ นายภาคภูมิ เปี้ยปลูก และนายทักษ์ดนัย สิทธิธางกูร รางวัลรองชนะเลิศ นายกมลชัย เวทีบูรณะ และนางสาวอัญธิชา  จิระถาวรฤกษ์ รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยายกาศโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยายกาศโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ผศ.ธีระ สุธีวรางกูร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขากฎหมายมหาชน หัวข้อ “สาระสำคัญพื้นฐานของกฎหมายมหาชน”   ผศ.ดร.ธีระรัตน์ จีระวัฒนา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หัวข้อ “สาระสำคัญพื้นฐานของกฎหมาย” อาจารย์ ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขากฎหมายระหว่างประเทศ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (TDE) รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (TDE) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 322 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้อง LT.1 (จิ๊ด เศรษฐบุตร) ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

[Moot Court Competition History] การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ (Moot Competition) ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553

การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 ได้จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 - มกราคม 2554 โดยใช้ชื่อว่า “การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ (Moot Competition) ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553” โดยได้ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม  2554 ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับเกียรติจาก คุณเยาวรัตน์  เตมีศรีสุข ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา คุณจันทิมา  ธนาสว่างกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือกคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรศ.อานนท์ มาเม้า อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคณะกรรมการบริหารงานรพี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  ประกอบด้วย อ.ดร.ภารวีร์ กษิตินนท์ อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี อ.ศุภวิช สิริกาญจน อ.เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร อ.ศศิภา พฤกษฎาจันทร์ ร่วมเป็นกรรมการเฉลยข้อสอบ โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไปมี 3 ทีม ได้แก่ ทีม RFT ประกอบด้วยนายชญานนท์ แสงอ่วม และนายเขมทัต...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “คู่ชีวิต / คู่สมรสอีกก้าวสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “คู่ชีวิต / คู่สมรสอีกก้าวสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ” จัดโดย โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกับศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Page ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการเสวนาโดยรศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยากรโดย ผศ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ อาจารย์​ประจำศูนย์​กฎหมาย​แพ่งและศูนย์​กฎหมายพาณิชย์​และธุรกิจ​...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

บทสัมภาษณ์สรัล อร่ามรัศมีกุล หัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ และนวพล ขำสง่า ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 (Moot Court Competition 2019)

บทสัมภาษณ์สรัล อร่ามรัศมีกุล หัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ และนวพล ขำสง่า ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 (Moot Court Competition 2019)  สัมภาษณ์โดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คำถาม (1) : เหตุผลที่สมัครเข้าแข่งขัน สรัล : “สำหรับเหตุผลที่ผมมาร่วมการแข่งขัน คือ ผมต้องการพัฒนาทักษะที่ขาดอยู่ของผมอย่างทักษะการพูดในที่สาธารณะครับ โดยส่วนตัวผมขอออกตัวเลยว่าผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่ง รวมถึงพูดไม่รู้เรื่อง แน่นอนครับตลอดสี่ปีในคณะนิติศาสตร์ ผมมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะหลายอย่างครับ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการเขียน ทักษะการฟัง และทักษะการอ่าน...

Read more