ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การตีความการแสดงเจตนาและการตีความสัญญา”

ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การตีความการแสดงเจตนาและการตีความสัญญา” ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องบรรยาย SC 3005 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยการสัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาน. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา กลุ่ม 2 ผู้บรรยายอ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง เวลา 09.30 - 10.00 น. อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลางเวลากล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การซ้อมใหญ่คณะนิติศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศ การซ้อมใหญ่คณะนิติศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร รองคณบดี ศูนย์ลำปาง รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร รองคณบดี ศูนย์ลำปาง ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ ผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ รองคณบดีศูนย์รังสิต ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ วันซ้อมใหญ่คณะนิติศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศ วันซ้อมใหญ่คณะนิติศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 คณาจารย์ประจำ และอดีตคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (แถวบนจากซ้ายไปขวา) อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย อ.ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาปน ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์ ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส อ.ปวีร์ เจนวีระนนท์ (แถวล่างจากซ้ายไปขวา) ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผศ.ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ศ.ดร.คณิต ณ นคร ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ศ.ณรงค์ ใจหาญ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศผลการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบรองชนะเลิศ และขอเชิญเข้าชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) และได้มีการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 นั้น ขอประกาศผลคะแนนทีมที่แข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ตามลำดับ ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 97.17 คะแนน 2. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 95.66 คะแนน 3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 95.66 คะแนน 4....

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีทั่วไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีทั่วไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีทั่วไป สมัครออนไลน์ เลื่อนวันส่งผลภาษาอังกฤษ TU-GET/TOEFL/IELTS จากเดิม วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 https://www.youtube.com/watch?v=EMr7d50HHSk https://www.youtube.com/watch?v=oBnHQDP5RC0&t=143s https://www.youtube.com/watch?v=lQ5ucOz4WlA&t=6s

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าชมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบรองชนะเลิศ

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าชมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบรองชนะเลิศ ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (ห้อง 211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คู่ที่...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบรางวัล การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019)

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) และได้มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (ห้อง 211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบแรก วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 รอบบ่าย

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสมัครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) โดยได้มีการแข่งขันรอบแรก ในวันพุธที่ 27 และพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 การแข่งขันวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 รอบบ่าย คู่ที่ 1 เวลา 13.00-14.45 น. ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบชิงชนะเลิศ

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบชิงชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (ห้อง 211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยเป็นการแข่งขันระหว่างทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โจทก์) และทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จำเลย) ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบด้วย นายอัมรินทร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบแรก วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 รอบเช้า

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสมัครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) โดยได้มีการแข่งขันรอบแรก ในวันพุธที่ 27 และพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 การแข่งขันวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 รอบเช้า คู่ที่ 1 เวลา 8.30-10.15 น....

Read more