ข่าวสารและกิจกรรม

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างเวลา 08.30– 15.00 น. ณ ห้องประชุม จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 09.15 – 09.20 น. ศ.ณรงค์ ใจหาญ ผู้อำนวยการหลักสูตรกล่าวรายงานการดำเนินงานของโครงการ เวลา 09.20 – 09.40 น. ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต รอบที่ 2

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่สองนั้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ได้มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ อ.กริช ภูญียามา อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน  รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งและศูนย์กฎหมายมหาชน ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง และศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับยกย่องเป็นครูดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับยกย่องเป็นครูดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความเห็นกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ระหว่างเวลา 9.30-16.30 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณาจารย์ประจำ และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ โดยในช่วงเช้า ระหว่างเวลา 10.30-12.30 น. ได้มีการอภิปรายหลักการ แนวทางและเนื้อหาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ ดังนี้ ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งและศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย ได้นำเสนอภาพรวมของโครงการ และความจำเป็นในการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งและศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ นำเสนอกฎหมายว่าด้วยการค้าประเวณีในประเทศฝรั่งเศสและนิวซีแลนด์ อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

การรับมอบถ้วยรางวัลจากผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายฯ

ตามที่นายณัฐพงศ์ ทรายหมอ และนางสาวปิยากร เลี่ยนกัตวา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 และได้รับรางวัลชนะเลิศ และนักศึกษาทั้งสองได้แสดงความประสงค์จะมอบถ้วยรางวัลให้แก่คณะนิติศาสตร์ โดยมีศ.ดร.อุดม คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ ประธานจัดการแข่งขันฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองรองคณบดี ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Principles of Asian Contract Law ที่ Keio Law School ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม Principles of Asian Contract Law (PACL) ร่วมกับนักวิชาการด้านกฎหมายสัญญาจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ Keio Law School ประเทศญี่ปุ่น Principles of Asian Contract Law (PACL) เป็นการจัดทำแนวทางว่าด้วยกฎหมายสัญญาร่วมของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยได้ดำเนินการตามแนวทางของแนวทางว่าด้วยกฎหมายสัญญายุโรป...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเจริญพระชันษา ๔๐ ปี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร นักศึกษา  และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 14

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 14 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562 ระยะเวลาการอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 อบรมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. รวม 31.50 ชั่วโมง สถานที่อบรม ณ ห้อง 222 (ชั้น 2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สมัครออนไลน์ ค่าธรรมเนียมการอบรม ผู้สมัครอบรมเพียงคนเดียว :...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครูของศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิตได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2561 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) ระหว่างเวลา 16.30- 17.45 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ได้แก่ อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ และผู้อำนวยการโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ดร.คณิต ณ นคร อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 และ วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์โดยในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม...

Read more