ข่าวสารและกิจกรรม

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 12 (English For Lawyers Training Programme #12)

ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (LeTEC) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 12 (English For Lawyers Training Programme #12) สมัครออนไลน์ได้ที่ CLICK!! เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 อบรมระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน - 8 สิงหาคม 2562 (อบรมทุกวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 - 20.30 น.) ค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 25,000 บาท ชำระเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่โครงการฯ บัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (คณะนิติศาสตร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

ขอเชิญร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินงานและแถลงแนวทางการบริหารของผู้ตอบรับการทาบทามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 402 ศูนย์รังสิตและประชุมระบบทางไกลผ่านไปยังห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ถ่ายทอดสด facebook live : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวอาจารย์คณะนิติศาสตร์ “นิติสาด (น้ำ)”

คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวอาจารย์คณะนิติศาสตร์ “นิติสาด (น้ำ)” ประจ้าปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 27เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 12.30- 13.30 น. ณ บริเวณคอมมอนรูม คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธี การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ซึ่งมีพิธีสรงน้้าพระ และรดน้้าด้าหัวผู้ใหญ่ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพต่อคณะอาจารย์เพื่อเป็นสิริมงคล และมีกิจกรรมรำวงเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิตชั้นปีต่าง ๆ อาจารย์เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ศ.ดร.บุญศรี...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการเชิดชูครูกฎหมาย งานรำลึกศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย เรื่อง “วิพากษ์มรดกกฎหมายอาญายุค คสช.”

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย และ ศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการเชิดชูครูกฎหมาย งานรำลึกศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย  ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 โดยระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ได้มีการจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิพากษ์มรดกกฎหมายอาญายุค คสช.” ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (ห้อง LT. 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และฉายวีดีทัศน์ ชีวประวัติ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ พิธีสงฆ์เนื่องในงานรำลึกศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย และ ศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการเชิดชูครูกฎหมาย งานรำลึกศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย  ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 โดยระหว่างเวลา 8.00-8.45 น. เป็นการจัดพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ บริเวณคอมมอนรูม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ประจำ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธี จากซ้ายไปขวา รศ.อานนท์ มาเม้า ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ศ.ณรงค์ ใจหาญ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต ศ.ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ อ.คงสัจจา สุวรรณเพ็ชร ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์เยี่ยมเยือน University of Chicago School of Law

University of Chicago School of Law เป็น 1 ใน 5 ของคณะนิติศาสตร์ชั้นนำของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา law and economics นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายคน รวมถึงอดีตประธานาธิบดี Barack Obama ซึ่งเคยเป็นอาจารย์ประจำเป็นเวลาหลายปีก่อนเข้าสู่การเมือง อย่างไรก็ตามคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังไม่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับ University of Chicago School of Law และยังไม่มีเคยมีอาจารย์ประจำของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ การเยือนของ ศ.ดร.อุดม...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ งานรำลึกศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัยประจำปี พ.ศ. 2562

เนื่องในโอกาสงานรำลึกศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัยประจำปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัยและศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง “วิพากษ์มรดกกฎหมายอาญายุค คสช.” อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชิดชูครูกฎหมาย ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.15 น. เป็นต้นไป ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (ห้อง LT.1) ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ที่แนบ https://bit.ly/2UJoO3V ถ่ายทอดสด Facebook Live ผ่านเพจคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

ยินดีต้อนรับใหม่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 69 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : ศึกษากรณีความผิดฐานอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติโดยเปรียบเทียบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย (ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 สาขากฎหมายอาญา) สาขาที่สนใจ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ดร. พนัญญา ลาภประเสริฐพร

ยินดีต้อนรับใหม่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร. พนัญญา ลาภประเสริฐพร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) ธรรมศาสตร์ LL.M. (sehr gut) Georg-August-University of Göttingen, Germany Dr.Jur. (summa cum laude) Georg-August-University of Göttingen, Germany หัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก The Concept of Development in the Evolution of International...

Read more