ข่าวสารและกิจกรรม

Our Law Alumni Email No. 8 has been released!

Our Law Alumni Email No. 8 has been released! คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดส่ง E-mail ฉบับที่ 8 ถึงศิษย์เก่าที่ได้ลงทะเบียนรับ E-mail รายเดือนและ Thammasat Law Alumni E-Newsletter รายไตรมาสผ่านทาง Link : http://bit.ly/2yhnuIA เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ในขณะนี้ส่งผลให้สภาพการทำงานของลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานเปลี่ยนไปอย่างมาก ทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มณีศร อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มาแบ่งปันความรู้ทางกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

งานวิจัย เรื่อง “กฎหมายค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘” โดยศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

งานวิจัย เรื่อง "กฎหมายค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘" โดยศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง และศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถขออ่านได้ที่งานวิจัย คณะนิติศาสตร์ หรือห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ                                  รองศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร. ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ และ คุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

รายงานวิจัยว่าด้วยการเงินทางเลือกเล่มล่าสุดของศูนย์วิจัยว่าด้วยการเงินทางเลือก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งอาจารย์ปวีร์ เจนวีระนนท์ มีส่วนร่วมด้วย

รายงานวิจัยว่าด้วยการเงินทางเลือกเล่มล่าสุดของศูนย์วิจัยว่าด้วยการเงินทางเลือก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งอาจารย์ปวีร์ เจนวีระนนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีส่วนร่วมด้วย Download the report - https://www.jbs.cam.ac.uk/…/2020-04-15-ccaf-global-alternat…

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “Visiting Professor” ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore Faculty of Law)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “Visiting Professor” ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore Faculty of Law) ระหว่างวันที่ 11 ถึง 29 มกราคม 2564 โดยได้รับเชิญให้เปิดสอนวิชา Comparative Civil Law: Thai Contract Law แบบเร่งรัด...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำหนังสือจากโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์

โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ ขอนำเสนอ "เสียงจากผู้เขียน" โดยผู้เขียนหนังสือ 2 ท่าน ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระ สุธีวรางกูล ผู้เขียนหนังสือเรื่อง "ระบบศาลและการพิจารณาคดีของศาลในทางกฎหมายมหาชน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวตรี สุขศรี ผู้เขียนหนังสือเรื่อง "กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์" ซึ่งหนังสือทั้ง 2 เล่มตีพิมพ์โดยโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ ทางโครงการตำราฯ ขอขอบพระคุณผู้เขียนทั้งสองท่านไว้ ณ ที่นี้ คลิกที่นี่เพื่อรับชมคลิปวิดีโอ

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

งานวิจัยเรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ – การปรับใช้ประสบการณ์ของประเทศเยอรมนีในประเทศไทย” ของรองศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์

งานวิจัยเรื่อง "การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ – การปรับใช้ประสบการณ์ของประเทศเยอรมนีในประเทศไทย" ของรองศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม / อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถขออ่านได้ที่งานวิจัย คณะนิติศาสตร์ หรือห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ครบรอบ 30 ปีแห่งการก่อตั้งกองทุนศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์

วันที่ 5 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสัญญา ธรรมศักดิ์ และในปี 2563 นี้เป็นปีที่ครบรอบ 30 ปีแห่งการก่อตั้งกองทุนศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดปณิธานของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ กองทุนฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมทางกฎหมายและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายผ่านการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยทางนิติศาสตร์ การส่งเสริมและให้ทุนอุดหนุนในการจัดพิมพ์ตำรากฎหมาย และเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการก่อตั้งกองทุนศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจร่วมสืบทอดปณิธานของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ผ่านการบริจาคเข้ากองทุนฯ เพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานต่าง ๆ โดยสามารถบริจาคได้ที่กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-613-2166...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

การให้คำปรึกษาทางกฎหมายผ่านระบบออนไลน์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี ผ่านศูนย์นิติศาสตร์และโครงการต่าง ๆ ที่คณะจัดขึ้น แม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้การใช้ชีวิตและการทำงานมีความยากลำบากมากขึ้น แต่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป โดยการให้คำปรึกษาทางกฎหมายผ่านระบบออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ในช่วงเวลานี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์เฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นนี้จะช่วยคลายความทุกข์และชี้ทางแนวทางเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ รองศาสตราจารย์​ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 เมษายน 2563

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ได้จัดทำจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ 2

Thammasat Law Alumni E-Newsletter No.2 has been released! https://online.flippingbook.com/view/565868/2/ คณะนิติศาสตร์ได้จัดทำจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ 2 ในจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้มีคอลัมน์ที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ เช่น ข่าวสารและกิจกรรม ศิษย์เก่าแบ่งปันความรู้ อัพเดตกฎหมายใหม่ อีกทั้งยังมีคอลัมน์พิเศษเกี่ยวกับประวัติและคุณูปการของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อศึกษาวิชานิติศาสตร์และส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม หากศิษย์เก่าท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทาง Link : http://bit.ly/2yhnuIA เพื่อท่านจะได้ไม่พลาด E-mail รวมทั้ง Alumni E-Newsletter ฉบับต่อไป คณะฯ ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านและรอต้อนรับทุกท่านกลับมาเยี่ยมบ้านของท่านเสมอ ทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์และการระดมทุน *หมายเหตุ : ถ้าหากท่านได้อัพเดตประวัติผ่าน Link...

Read more