ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ รอบแรก คู่ที่ 5

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018) ที่ผ่านมานั้น ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการแข่งขันรอบแรก ณ ห้อง 401 (ศาลจำลอง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียด ดังนี้ คู่ที่ 5 แข่งขันระหว่างเวลา 09.00-10.30 น. ระหว่างทีม...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ รอบแรก คู่ที่ 3 และ 4

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018) ที่ผ่านมานั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการแข่งขันรอบแรก ณ ห้อง 401 (ศาลจำลอง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียด ดังนี้ คู่ที่ 3 แข่งขันระหว่างเวลา 13.00-14.30 น. ระหว่างทีม...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ รอบแรก คู่ที่ 1 และ 2

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018) ที่ผ่านมานั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการแข่งขันรอบแรก ณ ห้อง 401 (ศาลจำลอง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียด ดังนี้ คู่ที่ 1 แข่งขันระหว่างเวลา 9.00-10.30 น....

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและรับฟังความเห็น เรื่อง “ความจำเป็นของการจัดตั้งสภาวิชาชีพนักบิน ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินอย่างยั่งยืน”

โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ร่วมกับ สมาคมนักบินไทย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและรับฟังความเห็น เรื่อง “ความจำเป็นของการจัดตั้งสภาวิชาชีพนักบิน ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินอย่างยั่งยืน” วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาทางโทรสาร. 0 2623 5129 หรืออีเมล์ tsuplalkt@gmail.com หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์ ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศแจ้ง การรับข้อสอบ Take Home วิชา น. 100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต

***ประกาศแจ้งนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เกี่ยวกับการรับข้อสอบ Take Home วิชา น. 100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย*** กำหนดรับข้อสอบ วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 2561 ระหว่างเวลา 12.30 - 13.30 น. รายละเอียด ดังนี้ กลุ่ม 1 ผู้บรรยาย ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน, ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง และ กลุ่ม 4 ผู้บรรยาย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ รับข้อสอบที่ห้อง 301...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญร่วมงาน โครงการงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร ชุด ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ (ครั้งที่ 6) เสวนาวิชาการเรื่อง “ปัญหาการติดตามเงินคืนตามหลักกรรมสิทธิ์”

  ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน โครงการงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ (ครั้งที่ 6) วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น. กำหนดการ 12.30 - 13. 00 น. ลงทะเบียนหน้าห้อง 211 ชั้น 2 (ห้องศาลจำลอง) 13.00...

Read more

Read More
ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะนิติศาสตร์และนักวิจัยทางนิติศาสตร์ จากทุกสถาบัน ส่งบทความตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ค่าลงทะเบียนบทความละ 2,000 บาท ส่งบทความตั้งแต่วันที่ 10 - 20 พฤศจิกายน 2561 ค่าลงทะเบียนบทความละ 3,000 บาท สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการลงทะเบียน 1.ได้รับ Proceedings ในการนำเสนอบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย 2.ได้รับหนังสืองานวิจัยที่จัดพิมพ์เผยแพร่ โดยคณะนิติศาสตร์ 3.ได้รับสิทธิเป็นสมาชิกวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ปี ประกาศผลผู้ที่ได้รับการนำเสนอบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา (ชั้น 1) คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์  02-6132109...

Read more