ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ปีการศึกษา 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 7501 อาคารบุญชูปณิธาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 กล่าวเปิดโครงการโดยผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร รองคณบดีศูนย์ลำปาง 09.00 – 12.00 น. การเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์และจิตใจโดย คุณสายใจ แววสว่างวงศ์นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการกลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลลำปาง 13.00 – 16.00 น.  แนะแนววิชาชีพและทักษะสำคัญในการประกอบอาชีพสำหรับหน่วยงานภาครัฐ คณพชร...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะผู้แทนจาก Guangxi University For Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 Professor Jiang Hui รักษาการคณบดีและคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ Guangxi University For Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร รองคณบดีศูนย์ลำปาง ให้การต้อนรับ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รายนามคณะผู้แทนจาก Guangxi University for Nationalities ประกอบด้วย 1. รักษาการคณบดี...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

บทนำสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช “แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากล ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” จากวารสาร จุลนิติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2562

บทนำสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ และศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากล ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” จากวารสาร จุลนิติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2562 สามารถอ่านได้ที่ แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากล ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถอดบทเรียนทางกฎหมายจากคดีอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลล์เวย์”

ศูนย์นิติศาสตร์ และศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถอดบทเรียนทางกฎหมายจากคดีอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลล์เวย์” ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศาลจำลองมารุต บุนนาค (น.211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายวีระศักดิ์ ทัพขวา หัวหน้าสำนักงานให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายเสกสรร...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

Invitation to Special Lecture “International Dispute Settlement: A Practitioner’s Perspective”

Invitation to Our Special Lecture “International Dispute Settlement: A Practitioner’s Perspective” By Peter Tzeng Associate, Foley Hoag LLP B.A., Princeton; J.D. Yale The lecture will cover various matters concerning international dispute settlement involving states, including how states function in...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 %

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นมา และทางมหาวิทยาลัยได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษาที่ 1/2562 นี้ มหาวิทยาลัยจะมีการกวดขันวินัยจราจร และการสวมหมวกนิรภัย ทุกประตูทางเข้าของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบการจราจรที่อาจมีการชะลอตัวบ้าง จึงขออภัยมา ณ ที่

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร

ตามที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  (ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/rabi2562/) และทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม B ประกอบด้วยประกอบด้วย นางสาวนัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์ นางสาวเกวลี เมืองแก้ว นายหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ได้รับรางวัลชมเชย ในเย็นวันดังกล่าว ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง 5...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 การอบรมกลุ่มย่อยโดยอาจารย์ประจำสาขา 8 สาขา

บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันพุธที่ 7 และวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยในวันพุธที่ 7 เป็นการอบรมกลุ่มย่อยโดยอาจารย์ประจำสาขา 8 สาขา สาขากฎหมายเอกชน หัวข้อ "สาระสำคัญพื้นฐานของกฎหมายเอกชน" โดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ห้องบรรยาย 311 สาขากฎหมายอาญา หัวข้อ "สาระสำคัญพื้นฐานของกฎหมายอาญา" โดย อาจารย์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

[ศูนย์กฎหมายแพ่ง] รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาและคณาจารย์ผู้บรรยาย วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2562

วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย (Introduction to Law and Legal Systems) ศูนย์กฎหมายที่รับผิดชอบ ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา ขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชานิติศาสตร์กับศาสตร์สาขาอื่น ระบบกฎหมาย ความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย นิติวิธี หมวดหมู่ของกฎหมาย ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น สิทธิ หน้าที่ ความรับผิด ขอบเขตการใช้สิทธิ เช่น การใช้สิทธิในทางที่ผิด หลักสุจริต รวมทั้งหลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 อันเป็นความรู้พื้นฐานของระบบกฎหมายไทย โดยเฉพาะหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และทรัพย์สิน ความมุ่งหมาย...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ภาคเช้า 9.00-10.30 น. การปรับพื้นฐาน 3: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ โดย อาจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย 10.30-12.00 น. การปรับพื้นฐาน 4: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์ ภาคบ่าย 13.00-15.00 น. การเตรียมความพร้อม 5: แนะแนววิชาชีพและทักษะในการทางาน (ภาครัฐ) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ(5 ท่าน) 15.10-16.00 น....

Read more