ข่าวสารและกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มอบพระพุทธนิติธรรมศาสดาแด่ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผศ.ดร. ณภัทร สรอัฑฒ์ รองคณบดีรังสิต ได้เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มอบพระพุทธนิติธรรมศาสดา ให้แด่ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ ที่สำนักกฎหมาย มารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญสมัครสมาชิก วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์ “วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านนิติศาสตร์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางนิติศาสตร์ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและ มีคุณค่าทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในรูปแบบของวารสารทางวิชาการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคคล ทั้งภายในและภายนอกคณะนิติศาสตร์ฯ สามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะได้อีกด้วย ผลงานทุกชิ้นจะต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ที่ตรงตามสาขาวิชา และเป็นการประเมินลับทั้งสองทาง ลักษณะผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ : (1) บทความวิชาการ หมายถึง บทความที่นําเสนอการวิเคราะห์หรือวิจารณ์กฎหมายทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติที่จะก่อให้เกิด ประโยชน์ในด้านองค์ความรู้หรือการนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป (2) บทความวิจัย หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อนำเสนอข้อค้นพบหนึ่งข้อค้นพบจากงานวิจัยอย่างเป็นระบบ (3) ฎีกาวิเคราะห์ หมายถึง งานเขียนวิเคราะห์คําพิพากษาของศาล (4) ปกิณกะกฎหมาย หมายถึง การนําเสนอประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในทางกฎหมาย (5) วิจารณ์หนังสือ หมายถึง งานเขียนวิเคราะห์หนังสือกฎหมายที่น่าสนใจ การจัดพิมพ์วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดพิมพ์เป็นราย...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายเอกชน

ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายเอกชน" ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 123 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วิทยากรได้แก่ ศิษย์เก่านิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน คุณเอมิกา คงคา วิทยานิพนธ์หัวข้อ “หลักความผิดกับการเลิกสัญญาในระบบกฎหมายไทย” คุณรวิน ถกลวิโรจน์ วิทยานิพนธ์หัวข้อ “การบังคับชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงในหนี้กระทําการ” คุณนที จอกสถิตย์ วิทยานิพนธ์หัวข้อ “การสละประโยชน์แห่งอายุความ” ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายแพ่ง ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่นักศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรนิติศาสตมหาบัณฑิต...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญร่วมงาน เสวนาวิชาการ เรื่อง “มาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ : คุ้มครองสิทธิหรือกระทบการแบ่งแยกอำนาจ”

ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ  เรื่อง “มาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ : คุ้มครองสิทธิหรือกระทบการแบ่งแยกอำนาจ” ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กำหนดการ 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารและรับประทานอาหารว่าง 13.00 – 13.15 น. กล่าวเปิดการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ 13.15 –...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

สามารถติดตามรายละเอียดวันเวลาสถานที่ในการจัดสอบ และหัวข้อในการสอบวิทยานิพนธ์ คลิก !! 

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ได้มีการปฐมนิเทศ ชี้แจงโจทย์และกฎกติกาในการแข่งขันแก่ผู้สมัคร สถานที่ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อาจารย์นพร โพธิ์พัฒนชัย ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหนึ่งในคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

University of Illinois College of Law สหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM) ให้แก่นักศึกษาไทย

University of Illinois College of Law สหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM) ให้แก่นักศึกษาสัญชาติไทย คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ทุน โดยลดค่าเล่าเรียนให้ 90% สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและการสมัครเรียนเพิ่มเติมได้ที่ ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สอบถามข้อมูล และ/หรือ ส่งเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกคุณสมบัติได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อีเมล march.ukrit@gmail.com

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.admission.law.tu.ac.th/  

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีทั่วไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีทั่วไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีทั่วไป สมัครออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=oBnHQDP5RC0&t=143s https://www.youtube.com/watch?v=lQ5ucOz4WlA&t=6s https://www.youtube.com/watch?v=ijmlZq6VEhE&t=49s      

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

E-Book รายงานผลการดำเนินงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 กรกฎาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560)

E-Book รายงานผลการดำเนินงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 กรกฎาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560) ดาวโหลดไฟล์

Read more