ข่าวสารและกิจกรรม

Sarah Roache อาจารย์ประจำ Georgetown University Law Center สหรัฐอเมริกา เยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. Sarah Roache อาจารย์ประจำ Georgetown University Law Center สหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารของคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์ (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์อบรมกฎหมายและให้คำปรึกษา ผศ.ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ (ขวาในภาพ) ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ลำปาง อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย (ซ้ายในภาพ) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ Sarah Roache ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Director, Global...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญเข้าฟังการสอบการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายภาษี เรื่อง “ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระในประเทศไทย” ผู้สอบ นายกิตติภพ วังคำ

ขอเชิญเข้าฟังการสอบการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายภาษี เรื่อง “ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระในประเทศไทย” ผู้สอบ นายกิตติภพ วังคำ ดาวน์โหลดบทคัดย่อ ได้ที่ บทคัดย่อ กิตติภพ วังคำ กรรมการสอบ อาจารย์ ดร. อนัญ ยศสุนทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ วัน-เวลา วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. สถานที่ ห้องประชุม น.414 ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

อาจารย์ปวีร์ เจนวีระนนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม เเละเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการประจำปี ในหัวข้อ “Transforming Alternative Finance: Innovation, Trust and Impact”

อาจารย์ปวีร์ เจนวีระนนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม เเละเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการประจำปี ในหัวข้อ “Transforming Alternative Finance: Innovation, Trust and Impact” จัดโดย Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), Judge Business School, Cambridge University ในฐานะ Research Affiliate ประจำ Cambridge Centre for...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Global Health Law: An Emerging Field of Law Addressing Disease Prevention and Health Promotion”

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Global Health Law: An Emerging Field of Law Addressing Disease Prevention and Health Promotion” โดย Sarah Roache ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Director, Global Health Law Programs ของ O’Neill Institute for National and Global...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายเอกชน เรื่อง “หนี้ธรรมดา” ผู้สอบ นายอรรถพร พานแก้ว

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายเอกชน เรื่อง “หนี้ธรรมดา” ผู้สอบ นายอรรถพร พานแก้ว ดาวน์โหลดบทคัดย่อได้ที่ บทคัดย่อ อรรถพร พานแก้ว กรรมการสอบ ศาสตราจารย์ ดร. ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/กรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ จันทโชติ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม/กรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง กรรมการสอบ วัน-เวลา วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกระดับ ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วม UEL SUMMER SCHOOL 2019: “Contract Law and Dispute Resolution, Negotiations of the U.S.”

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกระดับ ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วม UEL SUMMER SCHOOL 2019: “Contract Law and Dispute Resolution, Negotiations of the U.S” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-16 สิงหาคม 2562 ณ The University of Economics and Law , VNU-HCM, No. 669, QL...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองปลาฉลามวาฬ” ผู้สอบ นางสาวพิชชานันท์ วิริยะบัณฑิตกุล

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองปลาฉลามวาฬ” ผู้สอบ นางสาวพิชชานันท์ วิริยะบัณฑิตกุล ดาวน์โหลดบทคัดย่อได้ที่ บทคัดย่อ นางสาวพิชชานันท์ วิริยะบัณฑิตกุล กรรมการสอบ ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร ประธานกรรมการสอบ ศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบ อาจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ กรรมการสอบ วัน-เวลา วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. สถานที่ ห้อง 4050 ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

Invitation to Special Lecture “Cyberneuroethics” by Dr Calum MacKellar, Director of Research, Scottish Council on Human Bioethics

Invitation to Special Lecture "Cyberneuroethics" The development of new direct interfaces between the human brain and computer system Ethical Issues: - Online Humans - Uploading our Minds - Changing Cognition & Consciousness - Escaping Reality - Seeking Happiness and Avoiding Suffering - Changing...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษ “The Perfect Opinion” โดย Andrew Kerr อาจารย์ประจำจาก Georgetown University Law Center

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ได้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The Perfect Opinion” โดย Andrew Kerr อาจารย์ประจำจาก Georgetown University Law Center สหรัฐอเมริกา ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ในฐานะนักวิชาการอาคันตุกะ ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ส่วนหนึ่งของบทคัดย่อในการนำเสนอ “This paper searches for the perfect judicial opinion. It...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

รายนามคณะผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และประธานคณะกรรมการ

ภายใต้การบริหารของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคนใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มีผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และประธานคณะกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร (Assistant Dean for Communications) (อ่านประวัติ ได้ที่นี่) อาจารย์ ดร. เอมผกา เตชะอภัยคุณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (Assistant Dean for Planning and Quality...

Read more