ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ได้มีการจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยระหว่างเวลา 8.00-8.30 น. ได้มีพิธีวางพานพุ่มอนุสาวรีย์ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานและความหมายของงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ นักศึกษากลุ่มกิจกรรมทูตรพี ใช้พานพุ่มประดิษฐ์จากเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา หนังสือ เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต และอ.ดร.สัตยะพล...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีรดน้ำขอพรจากคณบดีคณะนิติศาสตร์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2562

คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ร่วมกันรดน้ำขอพรจากคณบดีคณะนิติศาสตร์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ในพิธีรดน้ำขอพรจากคณบดีคณะนิติศาสตร์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2562 พิธีรดน้ำขอพรจากคณบดีคณะนิติศาสตร์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ รศ.ดร. สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผศ.ดร. มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ บุคลากรคณะนิติศาสตร์ร่วมกันรดน้ำขอพรจากคณบดี เลขานุการคณะนิติศาสตร์ มธ. หัวหน้างานวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ หัวหน้างานการเงิน บัญชีและพัสดุ ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ และอาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่อาจารย์พิเศษ และกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ดังนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ ในโอกาสที่ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง ในโอกาสได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการอัยการ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร อ. ดร. สัตยะพล สัจจเดชะ ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด ศ.ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ คุณปราณี กุรุพิณฑารักษ์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การตีความการแสดงเจตนาและการตีความสัญญา”

ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การตีความการแสดงเจตนาและการตีความสัญญา” ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องบรรยาย SC 3005 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยการสัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาน. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา กลุ่ม 2 ผู้บรรยายอ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง เวลา 09.30 - 10.00 น. อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลางเวลากล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การซ้อมใหญ่คณะนิติศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศ การซ้อมใหญ่คณะนิติศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร รองคณบดี ศูนย์ลำปาง รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร รองคณบดี ศูนย์ลำปาง ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ ผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ รองคณบดีศูนย์รังสิต ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ วันซ้อมใหญ่คณะนิติศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศ วันซ้อมใหญ่คณะนิติศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 คณาจารย์ประจำ และอดีตคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (แถวบนจากซ้ายไปขวา) อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย อ.ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาปน ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์ ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส อ.ปวีร์ เจนวีระนนท์ (แถวล่างจากซ้ายไปขวา) ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผศ.ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ศ.ดร.คณิต ณ นคร ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ศ.ณรงค์ ใจหาญ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีทั่วไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีทั่วไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีทั่วไป สมัครออนไลน์ เลื่อนวันส่งผลภาษาอังกฤษ TU-GET/TOEFL/IELTS จากเดิม วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 https://www.youtube.com/watch?v=EMr7d50HHSk https://www.youtube.com/watch?v=oBnHQDP5RC0&t=143s https://www.youtube.com/watch?v=lQ5ucOz4WlA&t=6s

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบรางวัล การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019)

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) และได้มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (ห้อง 211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบชิงชนะเลิศ

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบชิงชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (ห้อง 211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยเป็นการแข่งขันระหว่างทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โจทก์) และทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จำเลย) ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบด้วย นายอัมรินทร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศผลการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบชิงชนะเลิศ

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) และได้มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 โดยเป็นการแข่งขันระหว่างทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โจทก์) และทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จำเลย) ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทั้งสองทีมได้คะแนนเท่ากัน คือคะแนนเฉลี่ยทีมละ 96.50 คะแนน รายละเอียดคะแนนของแต่ละทีม ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายอัมรินทร์ พรมประโคน...

Read more