ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 ถึงอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ได้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร SC3 ห้อง 413 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กิจกรรมวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-10.30 น. การปรับพื้นฐาน 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน โดย อ.ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “COVID ขวิดการบิน : มุมมอง ปัญหา ความท้าทายและทางออก”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “COVID ขวิดการบิน : มุมมอง ปัญหา ความท้าทายและทางออก” วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ทางระบบ Cisco Webex Events กล่าวเปิดการเสวนาและดำเนินรายการโดย ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ผู้อำนวยการสถาบันขนส่งพาณิชยนาวี/ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากรโดย ดร.จุฬา สุมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย Mr. Louis Moser Area Manager Thailand, Laos,...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการเรื่อง “อนุญาโตตุลาการระหว่างรัฐและนักลงทุนตามสนธิสัญญา : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการเรื่อง “อนุญาโตตุลาการระหว่างรัฐและนักลงทุนตามสนธิสัญญา : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (Lt.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานเชิดชูครูกฎหมายและรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร ประจำปี 2563 กล่าวเปิดการสัมมนาโดย รองศาตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากรโดย ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส (http://www.law.tu.ac.th/teacher/kittiwat-chunchaemsai/) ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชา “กฎหมายระหว่างประเทศ” ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 ถึงอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ได้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร SC3 ห้อง 413 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-10.30 น.  แนะนำการลงทะเบียนเรียน โดยคณะกรรมการนักศึกษา (ก.น.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เวลา  10.30-12.00...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายของสัญญารับทุนรัฐบาล” จัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยากร) ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายของสัญญารับทุนรัฐบาล” จัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากร ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร อดีตอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายแพ่ง / อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม / อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.พีรดล สามะศิริ อาจารย์สถาบันนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / อดีตนักเรียนทุนรัฐบาล ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) - คุณอรรถพร รูปงาม นิติกรชำนาญการพิเศษ - คุณพรพิศ สมวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ -...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2563 (ช่วงบ่าย)

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างเวลา เวลา 9.00-15.00 น. ณ อาคาร SC3 ห้อง 413 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กิจกรรมช่วงบ่าย (1) ผู้ปกครองนักศึกษา พบคณบดีและผู้บริหารคณะนิติศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ โดยผู้บริหารที่เข้าร่วมประกอบด้วย รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2563 (ช่วงเช้า)

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างเวลา เวลา 9.00-15.00 น. ณ อาคาร SC3 ห้อง 413 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กิจกรรมช่วงเช้า ชมวิดีทัศน์แนะนำคณะนิติศาสตร์ รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะนำคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และให้แนวทางในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม แนะนำการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยอาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำกิจกรรม...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ความรับผิดทางอาญาในการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลในสถานการณ์ COVID-19 / อธิป ปิตกาญจนกุล

“ความรับผิดทางอาญาในการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลในสถานการณ์ COVID-19” ผู้เขียน อธิป ปิตกาญจนกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ แม้ว่าทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวแล้ว ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าสถานการณ์ COVID-19 นี้สิ้นสุดลงเมื่อไหร่ ประชาชนส่วนใหญ่ก็คอยติดตามสถานการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (social media) เช่น Facebook, Line, Twitter ฯลฯ และในหลายครั้งก็ได้แชร์ข้อมูลต่อให้กับเพื่อน ครอบครัว และคนอื่น ๆ โดยไม่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวเสียก่อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน หรือแม้กระทั่งการบอกกันปากต่อปากกับคนใกล้ตัวก็อาจก่อความเสียหายกับคนอื่นได้เช่นกัน การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 ที่อาจก่อความเสียหายแก่ผู้อื่น และอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางอาญานั้นอาจเกิดขึ้นได้ตามกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้ กรณีที่ 1...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

“เหตุสุดวิสัย” กับสิทธิในการได้รับค่าจ้างของลูกจ้าง / นันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร

“เหตุสุดวิสัย” กับสิทธิในการได้รับค่าจ้างของลูกจ้าง” ผู้เขียน นันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 นี้ทำให้นายจ้างจำเป็นต้องเปลี่ยนการทำงานจากทำงานในสถานประกอบการเป็นทำงานที่บ้านของลูกจ้าง แต่นายจ้างบางคนกลับต้องปิดกิจการลงชั่วคราวลงในสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ลูกจ้างหลายคนก็มักจะมีข้อสงสัยตามมาว่า เมื่อสถานประกอบการต้องหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์นี้ตนยังมีสิทธิได้ค่าจ่างอยู่หรือไม่ ตามหลักของกฎหมายแรงงาน สิทธิในการได้รับค่าจ้างของลูกจ้างนั้นจะต้องมาจากการที่ลูกจ้างได้ทำงานและนายจ้างจ่ายค่าจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานนั้น กล่าวคือ ถ้าลูกจ้างไม่ได้ทำงาน นายจ้างก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้าง แต่มีข้อยกเว้นในกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานแต่นายจ้างยังคงมีหน้าที่ในการจ่ายค่าจ้างอยู่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 75 วรรคหนึ่งซึ่งกำหนดหลักการไว้ว่า หากการที่กิจการของนายจ้างจะต้องหยุดลงเป็นการชั่วคราวว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเกิดขึ้นเพราะ “เหตุที่ไม่เป็นเหตุสุดวิสัย” ทำให้ลูกจ้างยังมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างอยู่ เพียงแต่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในวันทำงานปกติก่อนที่จะมีการปิดกิจการลง ดังนั้น ปัญหาสำคัญในประเด็นนี้คือ เหตุการณ์ใดบ้างที่ “ไม่เป็นเหตุสุดวิสัย”...

Read more