ข่าวสารและกิจกรรม

การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายอาญา เรื่อง “กำหนดความรับผิดและโทษทางอาญา : ศึกษากรณีความผิดต่อชีวิตร่างการของเด็ก” ของนายพิชวุฒิ เปี่ยมธรรมโรจน์

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้มีการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายอาญา เรื่อง “กำหนดความรับผิดและโทษทางอาญา : ศึกษากรณีความผิดต่อชีวิตร่างการของเด็ก” ของนายพิชวุฒิ เปี่ยมธรรมโรจน์ ณ ห้อง 4050 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรรมการสอบได้แก่ ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ (ประธานกรรมการสอบ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี (กรรมการสอบ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล (อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบ) โดยนายพิชวุฒิสอบผ่านโดยมีการแก้ไขเล็กน้อยตามคำแนะนำของกรรมการ และได้ผลสอบวิทยานิพนธ์ในระดับ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายอาญา เรื่อง “การคุ้มครองบุคคลสาธารณะตามกฎหมายอาญา : ศึกษาการให้ความคุ้มครองกรณีอยู่ในพื้นที่สาธารณะ” ของนางสาวศรัณยา แรงกุศล

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้มีการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายอาญา เรื่อง “การคุ้มครองบุคคลสาธารณะตามกฎหมายอาญา : ศึกษาการให้ความคุ้มครองกรณีอยู่ในพื้นที่สาธารณะ” ของนางสาวศรัณยา แรงกุศล ณ ห้อง 4050 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรรมการสอบได้แก่ ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ (ประธานกรรมการสอบ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี (กรรมการสอบ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล (อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบ) โดยนางสาวศรัณยาสอบผ่านโดยมีการแก้ไขเล็กน้อยตามคำแนะนำของกรรมการ

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Cyberneuroethics” โดย Dr Calum MacKellar ผู้อำนวยการด้านการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการชีวจริยธรรมในมนุษย์แห่งสกอตแลนด์ (The Scottish Council on Human Bioethics)

สรุปการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Cyberneuroethics” (อ่านสรุปการบรรยายภาษาอังกฤษ  ได้ที่นี่) วันที่: 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานที่: ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ผู้บรรยาย: Dr Calum MacKellar ผู้อำนวยการด้านการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการชีวจริยธรรมในมนุษย์แห่งสกอตแลนด์ (Scottish Council on Human Bioethics) สรุปการบรรยายโดย นายกรณัฐ จันทร์วีระเสถียร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชีวจริยธรรมในมนุษย์ นิยามของชีวจริยธรรม (Bioethics) “bio” หมายถึง ชีวิต (ภาษากรีก) “ethics” หมายถึง จริยธรรม...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับอาจารย์กฎหมาย] คุยกับอาจารย์ประจำ 3 คนล่าสุดของคณะนิติศาสตร์

ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บรรจุอาจารย์ประจำ 3 ตำแหน่งในวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อย่างละ 1 ตำแหน่ง โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวุฒิปริญญาตรี ได้แก่ อาจารย์กิตติภพ วังคำ (นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ธรรมศาสตร์ / เนติบัณฑิตไทย / กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขากฎหมายภาษี ธรรมศาสตร์) วุฒิปริญญาโท ได้แก่ อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ (นิติศาสตรบัณฑิต ธรรมศาสตร์ / เนติบัณฑิตไทย / นิติศาสตรมหาบัณฑิต...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สาระสำคัญของงานวิจัย เรื่อง “ความผิดที่เป็นการเริ่มต้น: ศึกษากรณีการรับอาสากระทำความผิด” ของอาจารย์ ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

สาระสำคัญของงานวิจัย เรื่อง “ความผิดที่เป็นการเริ่มต้น: ศึกษากรณีการรับอาสากระทำความผิด” ของอาจารย์ ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรกฎาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้ การสมคบกันกระทำความผิด หรือการใช้ให้บุคคลอื่นกระทำความผิด เป็นรูปแบบความรับผิดทางอาญาที่เรียกว่า “ความผิดที่เป็นการเริ่มต้น” ซึ่งมีการกำหนดไว้ในระบบกฎหมายอาญาไทยเพื่อเป็นฐานอำนาจให้แก่เจ้าพนักงานในการเข้าดำเนินคดีกับบุคคลที่กระทำการดังกล่าวได้แม้ความเสียหายจากการสมคบกันกระทำความผิด หรือใช้ให้ไปกระทำความผิดจะยังไม่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวนี้มีข้อสังเกตว่า บทบัญญัติที่กำหนดความรับผิดทางอาญาแก่ผู้สมคบหรือผู้ใช้นี้อาจไม่สามารถเป็นเครื่องมือของรัฐในการหยุดยั้งการกระทำความผิดอาญาไม่ให้ดำเนินไปโดยตลอดจนความผิดสำเร็จอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากยังคงมีช่องว่างของกฎหมายที่ไม่อาจปรับใช้กับกรณีในกรณีที่บุคคลได้มีการ “เสนอตัวกระทำความผิดอาญาแก่บุคคลอื่นเพียงฝ่ายเดียว” หรือ “สนองรับการก่อเจตนากระทำความผิดจากบุคคลอื่น” อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 และ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอความร่วมมือศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน / The Faculty of Law, Thammasat University is in the process of creating our alumni and current students database

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์จะจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของคณะนิติศาสตร์กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จึงจัดทำแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนี้ขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย กรอกข้อมูล ได้ที่นี่ The Faculty of Law, Thammasat University is in the process of creating our alumni and current students database. The major goal of this initiative is to connect...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานโครงการงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ศาสตราจารย์พิเศษมารุต บุนนาค ครั้งที่ 1 เสวนาในหัวข้อ “ 110 ปี คดีพญาระกา”

ขอเชิญร่วมงานโครงการงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ศาสตราจารย์พิเศษมารุต บุนนาค ครั้งที่ 1 เสวนาในหัวข้อ “ 110 ปี คดีพญาระกา” จัดโดยศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การอภิปรายในหัวข้อ “100 ปี...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 3502 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมีคณบดีและผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เข้าร่วม ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับฟังโอวาทจากคุณปัญญา สิทธิสาครศิลป์ ทนายความหุ้นส่วน บจก....

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ นายวศิน พิพัฒนฉัตร ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีแก่ นายวศิน พิพัฒนฉัตร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนากฎหมายควบคุมยาสูบในประเทศไทยตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก" สืบค้นวิทยานิพนธ์ ได้ที่นี่ อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา รองศาสตราจารย์ สุดา วิศรุตพิชญ์ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more