ข่าวสารและกิจกรรม

อาจารย์และนักศึกษาจาก Aoyama Gakuin University เยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์

วันที่ 10 กันยายน เวลา 09.00 น. Professor Dr Shin Hae Bong อาจารย์ประจำ และคณะนักศึกษาจาก Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ และรับฟังการบรรยาย โดยมีอาจารย์ ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ Professor Dr Shin Hae Bong อาจารย์ประจำ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

Professor Kikuo Nishizawa เยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 Professor Kikuo Nishizawa อาจารย์ประจำ Faculty of Policy Studies มหาวิทยาลัยคันไซ (Kansai University) ได้เดินทางมาเยี่ยมเยีอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีศ.ด.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ และผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ Professor Kikuo Nishizawa...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงาน “60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ”

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน “60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ” การบรรยายพิเศษเปิดตัวหนังสืออาจาริยบูชา เรื่อง “กฎหมายอาญาส่งเสริมหรือยับยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อม” ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 09.00 – 09.45 น. ลงทะเบียน เวลา 09.45 – 10.00 น....

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างเวลา 08.30– 15.00 น. ณ ห้องประชุม จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 09.15 – 09.20 น. ศ.ณรงค์ ใจหาญ ผู้อำนวยการหลักสูตรกล่าวรายงานการดำเนินงานของโครงการ เวลา 09.20 – 09.40 น. ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

คณาจารย์/นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม DJA เข้าพบProfessor Martin Hogg คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอดินบะระ

นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (DJA) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ ศ.ณรงค์ ใจหาญ ผู้อำนวยการหลักสูตร และศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม ระหว่างวันที่ 5-21 กรกฎาคม 2561 โดยในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะดูงานได้เข้าพบ Professor Martin Hogg คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอดินบะระ (School of Law,...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต รอบที่ 2

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่สองนั้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ได้มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ อ.กริช ภูญียามา อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน  รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งและศูนย์กฎหมายมหาชน ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง และศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับยกย่องเป็นครูดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับยกย่องเป็นครูดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความเห็นกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ระหว่างเวลา 9.30-16.30 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณาจารย์ประจำ และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ โดยในช่วงเช้า ระหว่างเวลา 10.30-12.30 น. ได้มีการอภิปรายหลักการ แนวทางและเนื้อหาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ ดังนี้ ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งและศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย ได้นำเสนอภาพรวมของโครงการ และความจำเป็นในการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งและศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ นำเสนอกฎหมายว่าด้วยการค้าประเวณีในประเทศฝรั่งเศสและนิวซีแลนด์ อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

การรับมอบถ้วยรางวัลจากผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายฯ

ตามที่นายณัฐพงศ์ ทรายหมอ และนางสาวปิยากร เลี่ยนกัตวา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 และได้รับรางวัลชนะเลิศ และนักศึกษาทั้งสองได้แสดงความประสงค์จะมอบถ้วยรางวัลให้แก่คณะนิติศาสตร์ โดยมีศ.ดร.อุดม คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ ประธานจัดการแข่งขันฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองรองคณบดี ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Principles of Asian Contract Law ที่ Keio Law School ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม Principles of Asian Contract Law (PACL) ร่วมกับนักวิชาการด้านกฎหมายสัญญาจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ Keio Law School ประเทศญี่ปุ่น Principles of Asian Contract Law (PACL) เป็นการจัดทำแนวทางว่าด้วยกฎหมายสัญญาร่วมของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยได้ดำเนินการตามแนวทางของแนวทางว่าด้วยกฎหมายสัญญายุโรป...

Read more