Uncategorized

ภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ”

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ" ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และผู้สนใจเข้าร่วมรการบรรยาย วิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจและผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM) และปริญญาเอก (PhD) ณ University of Edinburgh สหราชอาณาจักร  หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก...

Read more

Uncategorized

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโท-เอก ประจำศูนย์รังสิต สาขากฎหมายภาษี

ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโท-เอก ประจำศูนย์รังสิต สาขากฎหมายภาษีนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบสวน และสอบสัมภาษณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งดังกล่าว ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ ประกาศรายชื่ออาจารย์ สาขากฎหมายภาษี

Read more

Uncategorized

คณาจารย์/นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม DJA เข้าพบProfessor Martin Hogg คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอดินบะระ

นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (DJA) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ ศ.ณรงค์ ใจหาญ ผู้อำนวยการหลักสูตร และศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม ระหว่างวันที่ 5-21 กรกฎาคม 2561 โดยในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะดูงานได้เข้าพบ Professor Martin Hogg คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอดินบะระ (School of Law,...

Read more

Uncategorized

Dr Richard Jones อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร เยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 Dr Richard Jones อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ให้การต้อนรับ Dr Richard Jones ดำรงตำแหน่ง Senior Lecturer in Criminology และผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (Director of Postgraduate Taught Studies (Senior Tutor PGT) ) ของคณะนิติศาสตร์...

Read more

Uncategorized

นักศึกษาหลักสููตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต

ตารางสอน ตารางสอบ คะแนนสอบ งดบรรยายและบรรยายชดเชย ทุนการศึกษา กิจกรรมของนักศึกษา แบบฟอร์ม ระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องอื่นๆ

Read more

Uncategorized, ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ รอบรองชนะเลิศ

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018) โดยในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561  ได้มีการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ดังนี้ คู่ที่ 1 แข่งขันระหว่างเวลา 9.00-10.30 น. ระหว่างทีม 02 ประกอบด้วยนางสาวอโณทัย มีสันเทียะ และนางสาวภคพร ลาวัณย์ประเสริฐ  (โจทก์) และทีม 01 ประกอบด้วยนางสาวภาณพิศุทธ์...

Read more

Uncategorized

เค้าโครงการบรรยาย ประกอบการจดทะเบียนวิชา น.204 สัมมนากฎหมายแพ่ง 1

เค้าโครงการบรรยาย ประกอบการจประกอบการจดทะเบียนวิชา น.204 สัมมนากฎหมายแพ่ง 1  ผู้บรรยาย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง และอ.ชวิน อุ่นภัทร สำหรับภาค 2/2561 (ศูนย์รังสิต) สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี่  

Read more

Uncategorized

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “สิ่งที่ขาดหายไปในกฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดีแทนบริษัท”

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “สิ่งที่ขาดหายไปในกฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดีแทนบริษัท” ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผู้นำเสนอ ได้แก่ ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้วิจารณ์ ได้แก่ ศ.ดร.สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรอบของการศึกษา คือ (1) หลักการฟ้องคดีแทนบริษัทดังที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีความไม่สมบูรณ์หรือมีข้อบกพร่องหรือไม่ และควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาในทิศทางใด (2) กฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดีแทนบริษัทเฉพาะกรณีบริษัทจำกัด ข้อพิจารณาหลัก มี 3 ประเด็น...

Read more

Uncategorized

ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ของคณะผู้แทนจาก Faculty of Law, Univeritas Jambi

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะผู้แทนจาก Faculty of Law, Univeritas Jambi ประเทศอินโดนีเซีย ได้มาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือเกี่ยวกับการลงนามความตกลงร่วมกันทางวิชาการ โดยมีศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ และศ.ณรงค์ ใจหาญ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Law, Universitas Jambi Dr. Helmi, S.H., M.H. (คณบดีคณะนิติศาสตร์ Universitas Jambi) Hafrida, S.H.,...

Read more

Uncategorized

ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพีวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ปี 2561

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพีวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ผลการแข่งขันมีดังนี้ อันดับที่ 1 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คะแนน 62.5 คะแนน - นายเชี่ยวชาญ พรมสุภะ - นายประวัติศาสตร์ ใหญ่สมพงษ์ อันดับที่ 2 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนน 61 คะแนน - นายวรุตม์ สุขใส - นายสรัล อร่ามรัศมีกุล อันดับที่ 3 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

Read more