Uncategorized

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครูของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 16.30- 18.00 น. ณ ห้องบรรยาย 301 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ...

Read more

Uncategorized

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายของสัญญารับทุนรัฐบาล” จัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายของสัญญารับทุนรัฐบาล” จัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร อดีตอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายแพ่ง / อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม / อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.พีรดล สามะศิริ อาจารย์สถาบันนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / อดีตนักเรียนทุนรัฐบาล ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน...

Read more

Uncategorized

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

ประกาศการรับสมัคร   Click Link ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Justice Administration ระยะเวลาการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 3 ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา วัน-เวลาในการเรียนการสอน นอกวัน-เวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...

Read more

Uncategorized, ข่าวสารและกิจกรรม

บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวตรี สุขศรี กรณีเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา

"1 เดือนเหตุกราดยิงโคราช: คุยเรื่องอาชญาวิทยากับนักกฎหมาย 'สาวตรี สุขศรี' " บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวตรี สุขศรี อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทสัมภาษณ์จาก The Momentum

Read more

Uncategorized

บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน Doctoral Forum

บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน Doctoral Forum ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม น. 221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ลงทะเบียนผ่านทาง http://bit.ly/2Pm6M3C หรือ สแกน QR code

Read more

Uncategorized

ศูนย์ CPG จัดงานสัมมนาพิเศษและเปิดตัวหนังสือภายใต้หัวข้อ “1919/1920 – A Watershed of European Constitutionalism”

ศูนย์ CPG จัดงานสัมมนาพิเศษและเปิดตัวหนังสือภายใต้หัวข้อ "1919/1920 - A Watershed of European Constitutionalism" พร้อมรับฟังปาฐกถาจากเอคอัครราชทูตเยอรมนี ฟินแลนด์ และออสเตรีย ประจำประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 -18.45 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.) ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่: https://s.surveyplanet.com/Orq7KrZJ หรือสแกน QR...

Read more

Uncategorized

การรับชมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพิจารณาคดีแบบระบบไต่สวน : หลักการและทางปฏิบัติที่เป็นอยู่”

ศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพิจารณาคดีแบบระบบไต่สวน : หลักการและทางปฏิบัติที่เป็นอยู่” ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คลิกที่นี่เพื่อรับชมการสัมมนา

Read more

Uncategorized

แนะนำหนังสือใหม่ “กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์”

แนะนำหนังสือใหม่ "กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์" พิมพ์ครั้งที่ 1 (มกราคม 2563) โดย ผศ. สาวตรี สุขศรี อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

Uncategorized

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 9 ปี 2563

1. Overview of the Course และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ  (วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้บรรยาย : ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. เอกสารประกอบการบรรยาย : DOWNLOAD .............................................................................. 2. ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย : ปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนข้อมูล สถิติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้บรรยาย : อดุลย์ โชตินิสาทรณ์ อธิบดีกรมการค้า ตปท เอกสารประกอบการบรรยาย...

Read more