Read More
Uncategorized

ภาพการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "แนวทางการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนหรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในระดับอาเซียน"

Read more

Read More
Uncategorized

ภาพการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนหรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในระดับอาเซียน”

Read more

Read More
Uncategorized

ภาพกิจกรรมการจัดโครงการอบรมกฎหมายและการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมกฎหมายและการให้บริการผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงและเทศบาลนครรังสิต ครั้งที่ ๔มีผู้เข้ารับการอบรม 65 คนโดยมี หัวข้อการอบรมเกี่ยวกับการดูแลชีวิตและการบริหารทรัพย์สินของผู้สุงอายุ พลังจิตใต้สำนึกเพื่อชืวิตที่ทรงพลัง กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ พรบ.ควบคุมอาคาร และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ เมื่อ 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการนี้ ผศ.ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร รองคณบดีฯ รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวเปิด- ปิดงานและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีวิทยากรประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี 2. ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส 3. แพทย์หญิงเรือนขวัญ กัณหสิงห์ 4. รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.สรพลจ์ สุขทรรศนีย์ 5. นายวีระศักดิ์ ทัพขวา และทีมงานสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

Read more

Uncategorized

ภาพงานประชุมคณบดีคณะนิติศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ "มคอ.1 น.บ.: ต้นแบบนักกฎหมายไทย"

งานประชุมคณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มคอ.1 น.บ.  : ต้นแบบนักกฎหมายไทย วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ห้องจิ๊ด  เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

Uncategorized

ภาพงานประชุมคณบดีคณะนิติศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ “มคอ.1 น.บ.: ต้นแบบนักกฎหมายไทย”

งานประชุมคณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มคอ.1 น.บ.  : ต้นแบบนักกฎหมายไทย วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ห้องจิ๊ด  เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

Uncategorized

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม วัน-สถานที่เรียน : วันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ปณิธานของหลักสูตร “กล้าที่จะคิด พร้อมที่จะเปลี่ยน สู่การเป็นผู้สร้างนวัตกรรมการบริหารกระบวนการยุติธรรมยุคใหม่ทางแพ่งและพาณิชย์ อาญา และมหาชน” สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-613-2123 โทรสาร 02-222-0159 e-mail: djalawtu@hotmail.com https://www.youtube.com/watch?v=-G4nG6Pkwvo

Read more

Read More
Uncategorized

ครอบครัวเอี่ยมประยูรมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์จำนวน 40,000 บาท

อาจารย์ประนอม เอี่ยมประยูร พี่สาวของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม เอี่ยมประยูร มอบทุนการศึกษาในนาม "ครอบครัวเอี่ยมประยูร" โดยมอบให้ท่านคณบดีเป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ ชื่อ นายณัฐพงศ์ โสภณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนเงิน 40,000 บาท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

Read more

Read More
Uncategorized

ศิษย์เก่านิติศาสตร์ รุ่น 2504 บริจาคเงินให้แก่กองทุนนิติธรรมพัฒน์จำนวน 1,835,011.87 บาท

ศิษย์เก่านิติศาสตร์ รุ่น 2504 ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในวันที่ 18 มกราคม 2559 และมอบรายได้สุทธิ ให้แก่กองทุนนิติธรรมพัฒน์เป็นเงินจำนวน  1,835,011.87 บาท

Read more