รายนามคณาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

  • ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย  จงจักรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
  • ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
  • ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร
  • รองศาสตราจารย์ ดร. พินัย  ณ นคร
  • รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
  • อาจารย์ ดร. ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี
  • อาจารย์ ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช
  • อาจารย์ ปวีร์ เจนวีระนนท์