รายนามคณาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • ผู้ช่วยศาสจารย์ ดร. นพร โพธิ์พัฒนชัย ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร
  • ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
  • ศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต
  • ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์
  • อาจารย์ ชาคริต สิทธิเวช