รายนามคณาจารย์ประจำศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา

 • ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา
 • ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์
 • ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต  สายสุนทร
 • ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี  วงศ์อุโฆษ
 • ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา วิเชียรชม
 • ศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
 • ศาสตราจารย์ ดร. สหธน  รัตนไพจิตร
 • รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
 • รองศาสตราจารย์ ดร. พินัย ณ นคร
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์
 • รองศาสตราจารย์ อานนท์  มาเม้า
 • ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ดชสมบูรณ์รัตน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ จันทโชติ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
 • อาจารย์ ดร. ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
 • อาจารย์ ชาคริต  สิทธิเวช

กิจกรรมวิชาการของศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา