รายชื่อคณาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายภาษี

  • ศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ ศิริคุณโชติ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายภาษี
  • ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
  • ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร
  • ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
  • รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
  • อาจารย์ พัชราภรณ์  ตฤณวุฒิพงษ์
  • อาจารย์ ภัทรวัณย์ จงจิตต์
  • อาจารย์ สหรัฐ อกนิษฐศาสตร์