ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำคณะ ของคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ชุดใหม่

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชุดใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำคณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้ารับตำแหน่งวันแรก โดยเวลา 08.30 น. เป็นพิธีที่คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต และเวลา 10.30 น. เป็นพิธีที่คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาพบรรยากาศ พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำคณะ ณ คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์

รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และอ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม
อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ลำปาง
อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ภาพบรรยากาศ พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำคณะ ณ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และรศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์

อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
อ.ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม

คุณปราณี กุรุพิณฑารักษ์ เลขานุการคณะนิติศาสตร์