ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2563 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ (http://www.law.tu.ac.th/teacher/disorn-likhitwitayawuid/) อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2563 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์