ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งครีรีพิมาน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ จาก Yale Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา หัวข้อวิทยานิพนธ์ Indirect Expropriation in Contemporary International Investment Law

รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

Hits: 162