ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขากฎหมายระหว่างประเทศ ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561