ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขานิติศาสตร์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562