ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง ศูนย์กฎหมายมหาชน และศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา คณะนิติศาสตร์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป