ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561