ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์ ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561

Hits: 123