ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ นายพชร วัฒนสกลพันธุ์ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง รางวัลเรียนดีทุนภูมิพล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่น รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ 2563

ขอแสดงความยินดีแก่ นายพชร วัฒนสกลพันธุ์ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง รางวัลเรียนดีทุนภูมิพล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่น รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2563

อ่านบทสัมภาษณ์พชรเกี่ยวกับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ได้ที่ ‘พชร วัฒนสกลพันธุ์’ นักศึกษากฎหมายดีเด่น รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ 2563 ‘ประชาธิปไตย นิติรัฐ นิติธรรม คือความมุ่งหวังสูงสุด’

อ่านบทสัมภาษณ์พชร เกี่ยวกับการเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ได้ที่ คุยกับพชร วัฒนสกลพันธุ์ กับประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยอาจารย์สัมมนาหลากหลายวิชาถึง 6 ครั้ง

อ่านบทสัมภาษณ์พชร เกี่ยวกับการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ได้ที่ บทสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 และ 2 จากการแข่งขันมูทคอร์ทรอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 (ปีการศึกษา 2561)