ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราชบัณฑิต ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง แห่งราชบัณฑิตยสภา

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราชบัณฑิต ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง แห่งราชบัณฑิตยสภา มีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2564

ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร เป็นศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ และผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี อ่านประวัติศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/teacher/pathaichit-eagjariyakorn/