ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเนื่องในวันรพี


ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์และ ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเนื่องในวันรพีที่ผ่านมา ดังนี้


นายธีระวัฒน์ ชูรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันสุนทรพจน์ เนื่องในวันรพี จัดโดยสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้วข้อ”บทบาทของทนายความในการให้ความช่วยเหลือประชนชนด้านกฎหมาย”


นางสาวขนิษฐา เพชรสูงสกุล นางสาวพัชธร พลยะเดช นางสาวจิดาภา ธีรัทธานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


นายพฤกษ์ ฉวีกุลรัตน์ นายสุรัฐ กิตติมิ่งมงคล และนายหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 ระดับอุดมศึกษา จัดโดยศาลจังหวัดธัญบุรี

Hits: 105