ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561

Hits: 84