ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา “กฎหมายเอกชน”

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง และศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา “กฎหมายเอกชน” ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562