ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระรัตน์ จีระวัฒนา ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Doctor of Philosophy) สาขากฎหมายประกันภัย จาก University of New England ประเทศออสเตรเลีย

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระรัตน์ จีระวัฒนา (http://www.law.tu.ac.th/teacher/teerarat-cherawattana/) อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Doctor of Philosophy) สาขากฎหมายประกันภัย จาก University of New England ประเทศออสเตรเลีย รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อ 17 พฤษภาคม 2562 สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2 ตุลาคม 2562