ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล (http://www.law.tu.ac.th/teacher/thitirat-thipsamritkul/) อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล