ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกฤษฎีกา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ

ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6 กฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา และศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและพลังงาน

ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคมและการสื่อสาร

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน และศูนย์กฎหมายภาษี อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน และคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6 กฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ