หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์

Apply Now

รายละเอียด

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ) Master of Laws

ชื่อปริญญา
(ชื่อเต็มภาษาไทย)         นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)     Master of Laws
(ชื่อย่อภาษาไทย)           น.ม.
(ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)      LL.M.

สาขาวิชาทีเปิดสอน

    – สาขากฎหมายเอกชน (Private Law)
    – สาขากฎหมายอาญา (Criminal Law)
    – สาขากฎหมายมหาชน (Public Law)
    – สาขากฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
    – สาขากฎหมายธุรกิจ (Business Law)
    – สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Regulation)
    – สาขากฎหมายภาษี (Tax Law)
    – สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Law)

ระบบการศึกษา

การดำเนินการหลักสูตร

          วัน –เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

                   นอกวัน – เวลาราชการ

                   เรียนจันทร์ – ศุกร์        เวลา  17.30 ถึง 20.30 น.

                          เสาร์                     เวลา  09.00 ถึง 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และ

(2) ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL (Paper) หรือ TOEFL (CBT) หรือ TOEFL (IBT) หรือ IELTS โดยไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ แต่ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร และ

(3) ต้องมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) และคำรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่งนั้น และมีระยะเวลาการทำงานตามที่กำหนด กรณีผู้สมัครประกอบวิชาชีพอิสระจะต้องแสดงหลักฐานประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น หลักฐานการจดทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น

กาารคัดเลือกผู้เข้าศึกษา (สามารถสมัครสอบได้สาขาเดียวเท่านั้น)

(1) การสอบข้อเขียน   ผู้สมัครสอบแต่ละสาขาเข้าสอบข้อเขียนวิชากฎหมายในสาขาที่ตนเองสมัคร 1 ข้อ โดยมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน 

(2) การสอบสัมภาษณ์  ผู้สมัครสอบแต่ละสาขาเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

(3) ผู้สมัครสอบต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ โดยเรียงลำดับผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงลงมาจนได้ตามจำนวนรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ตามที่สาขากำหนด

หลักสูตรการศึกษา

36 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน คือ 

แผน ก แบบ ก 2  วิชาบังคับ               15 หน่วยกิต

                             วิชาเลือก                6   หน่วยกิต

                            วิชาบังคับเลือก       3  หน่วยกิต

                             วิทยานิพนธ์          12  หน่วยกิต

แผน ข การค้นคว้าอิสระ 

                             วิชาบังคับ              15 หน่วยกิต

                             วิชาเลือก              12  หน่วยกิต

                             วิชาบังคับเลือก     3   หน่วยกิต

                             การค้นคว้าอิสระ   6  หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา 

    การศึกษาภาคค่ำในระบบทวิภาค ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ปีกาคศึกษา

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 180,000 บาท (ภาคการศึกษาและประมาณ 35,000 – 40,000 บาท) 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศกำหนดการรับสมัคร

E-Mail : gradtulaw@gmail.com

Apply Now