หลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต (ท่าพระจันทร์) [รอบที่ 2] วันที่ 2 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2561

Apply Now

รายละเอียด

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย        :  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

          ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Laws Program

 

ชื่อปริญญา

          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  นิติศาสตรบัณฑิต
                             ชื่อย่อ   น.บ.
          ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  Bachelor of Laws
                             ชื่อย่อ   LL.B.

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  87  หน่วยกิต  (รวม 30 วิชา)

 

รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ความสำคัญของหลักสูตร

          โดยที่สภาพสังคมปัจจุบันกฎหมายมีความจำเป็นที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนตลอดจนการดำเนินธุรกิจในทุกสาขาอาชีพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันการศึกษา มีหน้าที่ในการให้บริการด้านการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม ได้ตระหนักถึงภารกิจนี้ จึงได้จัดให้มีการศึกษาด้านกฎหมายในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการศึกษาในภาคค่ำ เพื่อจะได้มีโอกาสศึกษาและนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาด้านนิติศาสตร์ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่น ให้สามารถเข้าศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาปฏิบัติงาน
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่สามารถนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพและในชีวิตประจำวันได้

 

การดำเนินการหลักสูตร

                   นอกวัน-เวลาราชการ

                   วันจันทร์-วันศุกร์ (บรรยาย)        เวลา 17.30-20.30 น.

                   วันเสาร์ (สัมมนา)                   เวลา 09.00-17.00 น.

                   ภาคการศึกษาที่ 1                  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม

                   ภาคการศึกษาที่ 2                  เดือนมกราคม – พฤษภาคม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ยกเว้นสาขานิติศาสตร์  และต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีมาแสดงอย่างครบถ้วนในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. ไม่รับพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา  ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทย

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

คณะนิติศาสตร์ดำเนินการจัดสอบเอง โดยมีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ภาคบัณฑิต  (จำนวนหน่วยกิตรวม 87 หน่วยกิต)

 

ชั้นปีที่ ภาค 1   ภาค  2  
ปีที่  2

(ปีแรกที่

เข้าศึกษา)

 

น.100  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย (3) น.202 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน (3)
น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (3) น.211 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด (4)
น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป   (3) น.230 เอกเทศสัญญา 1     (3)
น.210 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป (4) น.231 เอกเทศสัญญา 2     (3)
น.250 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น    (2) น.232 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ (2)
รวม  15 หน่วย   รวม  15 หน่วย  
ปีที่  3 น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด 

จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

(3) น.301 กฎหมายลักษณะมรดก (3)
น.251 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (3) น.331 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน      (3)
น.280 ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี (2) น.350  กฎหมายปกครอง 1 (2)
น.300 กฎหมายลักษณะครอบครัว (3) น.380 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (4)
น.330 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท (3) น.390 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (4)
รวม  14 หน่วย   รวม  16 หน่วย  
ปีที่  4 น.351 กฎหมายปกครอง 2   (2) น.332 กฎหมายลักษณะประกันภัย       (2)
น.450 กฎหมายแรงงาน  (3) น.381 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (3)
น.451 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 1 (3) น.382 กฎหมายลักษณะพยาน (3)
น.461 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (2) น.460 นิติปรัชญา 1             (3)
น.462 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (3) น.490 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (3)
รวม  13 หน่วย   รวม  14 หน่วย  

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

            ประมาณ 130,000 บาท

******************

ประกาศผังสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

               วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน  2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดและกำหนดการรับสมัคร

 

Apply Now