หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน 1 ปี กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ (กลุ่มที่2) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2561

Apply Now

รายละเอียด

?????????????????????????????????????????

(???????????????? ?.?. 2560)

????????????

          ???????        :         ?????????????????????????????????????????

          ??????????     :         Graduate Diploma Program in Public Law

???????????????????????

          ???????        :         ????????  ?????????????????????????????????

                                       ???????   ?. ?????? (???????????)

          ??????????     :         ????????  Graduate Diploma in Public Law

                                       ???????   Grad. Dip. (Public Law)

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2542 ?????????? ?.?. 2546 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?.?. 2555 ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? (?.?.) ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? (?.?.?.) ???

                   ???? ?.?. 2556 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????

          ????????????? ????????????????????? ???????????? (?????????? 322 ???? 3)

??? – ?????????????????????????????

                   ?????? – ??????????

                   ??????????? – ?????        ????  17.30 ??? 20.30 ?.

                   ?????????????? 1 ???????????? – ???????

                   ?????????????? 2 ??????????? – ???????

                   ?????????? ????????????? – ??????? (?????)

????????????????????????

          ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?.?. 2556 ??? 7 ????????????????????????????????? ???????????

          1) ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????

          2) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

          3) ???????????? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????

          1) ????????????????????????????????????????????????????????????????????

          2) ???????????? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????

          60 ?????????

?????????????????????? 

          ?????????????? 1                  32,210 ???

          ?????????????? 2                  25,500 ???

????????????????????????????????

          ????????????????????????????  30  ????????

          ????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????? 2 ??????????????? ?????????????????? 6 ???????????????

?????????????????

          ?????????????? 1

          ?. 560           ??????????????????????????????????????       

          LA 560           Basic Principles and Methodologies of Public Law

          ?. 561           ????????????????                     

          LA 561          Fundamental Rights

          ?. 562           ???????????????????????????????????????????????)

          LA 562          Political Institutions and Organs Overseeing the Exercise

                             of State Power

          ?. 563           ???????????????????????????????????????????

          LA 563          Administrative Acts and Legal Responsibilities of

                             Administration

          ?. 564           ??????????????????????????????????????             

          LA 564          Public Finances and Budgetary Procedure in Thailand

?????????????? 2

          ?. 565           ??????????????????? ????????????????????????????????     

          LA 565          Legal Control of Administration, Administrative Courts and

                             Administrative Court Procedure

          ?. 566           ???????????????????                    

          LA 566          Public Economic Law

          ?. 567           ????????????????????????????????????????????   

          LA 567          Problems on Public Law in an International Perspective

          ?. 568           ??????????????????????                          

          LA 568           Seminar on Constitutional Law

          ?. 569           ??????????????????                    

          LA 569          Seminar on Administrative Law

???????????????????????????????????????????????????????????????????? Bilal Powell Jersey

Apply Now