หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Apply Now

รายละเอียด

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor  of  Laws  Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม   (ไทย)               นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อ    (ไทย)               น.ด.
ชื่อเต็ม   (อังกฤษ)           Doctor of Laws
ชื่อย่อ    (อังกฤษ)           LL.D.

 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางนิติศาสตร์ อันเป็นการรองรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพทัดเทียมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ
 3. เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขานิติศาสตร์เพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่และทันสมัย ตลอดจนเพื่อให้นำความรู้ดังกล่าวไปช่วยแก้ไขปัญหากฎหมายและพัฒนากฎหมายตลอดจนสังคมและประเทศชาติ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ จากมหาวิทยาลัยอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 2. มีความรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือภาษาอื่น ๆที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควรในระดับที่สามารถศึกษาค้นคว้าตาม หัวข้อที่เสนอจากตำราต่างประเทศด้วยตนเองได้
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET/ TOELF/ IELTS โดยมีผลคะแนนอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้  1) TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป 2) TOEFL (Computer-based) 173คะแนนขึ้นไป      3) TOEFL (Internet-based) 61คะแนนขึ้นไป 4) IELTS  ระดับ 6 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET/ TOELF/ IELTSไม่ถึง เกณฑ์ตามประกาศรับสมัครต้องสอบผ่านการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษที่คณะจัดสอบ
 4. มีผลงานทางวิชาการที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว และบัณฑิตศึกษาเห็นว่า เทียบเท่ากับวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 5. มีข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (Proposal) เพื่อใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

 

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานเหล่านี้ประกอบการรับสมัคร

1. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ

2.  รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3.  สำเนาปริญญาบัตรนิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือสำเนาหนังสือสำคัญรับรองวิทยฐานะ จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ให้นำต้นฉบับมาแสดงประกอบด้วย

4. สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด ทั้งระดับนิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต เว้นแต่ตามหลักสูตรการศึกษาไม่มีการออกหนังสือเช่นว่านั้น

5. หนังสือรับรองจากผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้ (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีคุณวุฒินิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือมีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป) จำนวน 2 คน (ถ้ามี)

       ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คณะกรรมการดำเนินงานโครงการนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอวิทยานิพนธ์และเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับผู้สมัคร

6. วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ/หรืองานวิชาการอื่น อย่างละ 2 ชุด

7. ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (Proposal) ที่ประสงค์จะทำในระดับปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

      (1). ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

      (2). ข้อเสนอ (Proposal) ของวิทยานิพนธ์โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

         – มีการนำเสนอประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งตามหัวข้อดังกล่าว

         – มีการนำเสนอสมมติฐานเบื้องต้นและแนวทางการแก้ปัญหาจากประเด็นที่เสนอ

         – มีการสำรวจและประเมินวรรณกรรมจากการศึกษาข้อเขียนทางวิชาการ

         – มีบรรณานุกรม เอกสารอ้างอิงทุกชนิดที่ค้นคว้ามา

         – มีเค้าโครง (Out-Line) ของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เสนอ

         – มีแผนการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา

 

การสอบคัดเลือก

การสอบคัดเลือกประกอบด้วยการสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอวิทยานิพนธ์ที่เสนอ

 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

     คณะนิติศาสตร์จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอวิทยานิพนธ์เป็นรายบุคคลสำหรับวัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

     ผู้ที่คณะกรรมการมีมติให้รับเข้าศึกษาจึงจะมีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

จำนวนนักศึกษา
รับนักศึกษาปีละ 20 คน

 

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

 

หลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดทั้งหลักสูตร  48 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 • วิชาเสริมพื้นฐาน  2 วิชา (ไม่มีหน่วยกิต)
 • วิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต 

รายวิชา

 • วิชา น.  598   ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์          จำนวน 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
 •  วิชา น. 599   สัมมนาดุษฎีนิพนธ์                           จำนวน 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
 •  วิชา น.  900  วิทยานิพนธ์                                      จำนวน 48 หน่วยกิต  

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 

ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีค่าใช้จ่ายภาคการศึกษาละประมาณ 85,000 – 95,000 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

Apply Now