หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

Apply Now

รายละเอียด

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย           :  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม                                                                      

            ภาษาอังกฤษ       :  Doctor of Philosophy  Program in Justice Administration                                                                       

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

            ภาษาไทย            ชื่อเต็ม   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารกระบวนการยุติธรรม)
                                         ชื่อย่อ    ปร.ด. (การบริหารกระบวนการยุติธรรม)

            ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม   Doctor of Philosophy (Justice Administration)
                                         ชื่อย่อ    Ph.D. (Justice Administration)

การดำเนินการตามหลักสูตร

           เรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

               คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  ข้อ 7 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันฉบับที่ 4 พ.ศ.2555) และมีคุณสมบัติ  ดังนี้

  1.   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโท  หรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
  2.  ผลการสอบภาษาอังกฤษ ( TU-GET/TOELF/IELTS) ที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัคร

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1)  ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

2)  ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบ ต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา              

                           จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  57 หน่วยกิต

 ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ภาคการศึกษาละ  165,000 บาท  

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

ประกาศการรับสมัครและระยะเวลาการรับสมัคร

Apply Now