ประกาศ

ประกาศให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์ Covid 19

ในสถานการณ์วิกฤติ Covid 19 คณะนิติศาสตร์มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และได้เสนอให้เป็นทางเลือกแก่อาจารย์ที่ประสงค์จะใช้แทนการเรียนการสอนในห้องตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีนโยบายบังคับให้อาจารย์ยกเลิกการสอนในห้องและเลือกใช้การสอนออนไลน์แทน ถ้าอาจารย์ท่านไหนเลือกใช้ นักศึกษาจะได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ถ้ายังไม่ได้รับแจ้ง แสดงว่าวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนในห้องตามปกติ อย่างไรก็ตามคณะนิติศาสตร์ได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์ทุกท่านในกรณีที่ยังมีเรียนในห้องเรียนตามปกติและมีการเก็บคะแนนจากการเข้าชั้นเรียน โดยขอให้อาจารย์ผู้บรรยายพิจารณาเปลี่ยนวิธีการวัดผลจากการเข้าชั้นเรียน เป็นแบบอื่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระว่าจะเข้าร่วมฟังคำบรรยายในชั้นเรียนหรือไม่ ขอเรียนให้นักศึกษาทราบว่าคณะนิติศาสตร์ประเมินสถานการณ์ของ Covid 19 วันต่อวัน และจะพิจารณาเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร โดยคำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน

14 มีนาคม 2563

Amid the Covid-19 crisis, TU Law is fully prepared for offering online classes and has permitted instructors to conduct classes online. However, it DOES NOT yet require them to cancel their lectures and deliver them online instead. The students will receive a notification if a class in which they have enrolled will be conducted online. TU Law has sought cooperation from all instructors to remove attendance marks as a mode of assessment in order for their students to be able to choose freely whether or not to attend classes in person. Please rest assured that TU Law is following the Covid-19 situation closely on a daily basis and will adopt the most appropriate policies and measures to protect the health and safety of both students and staff and mitigate any negative effects on the quality and effectiveness of its educational services.

14 March 2020