ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโท-เอก ประจำศูนย์รังสิต สาขากฎหมายอาญา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโท-เอก ประจำศูนย์รังสิต สาขากฎหมายอาญา ได้แก่ นายดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ก่อน และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการทอดสอบทางจิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำหรับวัน เวลา เข้ารับการทดสอบ คณะนิติศาสตร์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ ประกาศรายชื่ออาจารย์ สาขากฎหมายอาญา

Hits: 313