ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การประชุมเพื่อส่งมอบงานระหว่างคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันและคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะนิติศาสตร์


ตามที่ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ จะหมดวาระการเป็นคณบดีในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน จะเริ่มดำรงตำแหน่งคณบดีตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 จึงได้มีการจัดการประชุมเพื่อส่งมอบงานระหว่างคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันและคณะผู้บริหารชุดใหม่ ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหารชุดใหม่ รวมถึงนโยบายที่สำคัญของผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคนใหม่ของคณะนิติศาสตร์ จะได้มีการนำเสนอในโอกาสต่อไป


ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน และศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต
 ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งคณบดีในคณะผู้บริหารชุดใหม่
รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารในคณะผู้บริหารชุดใหม่
(แถวแรก) อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการในคณะผู้บริหารชุดใหม่
(แถวสอง จากซ้ายไปขวา) ผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ รองคณบดีศูนย์รังสิต และผศ.ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ลำปาง ซึ่งจะดำรงดำแหน่งเดิมในคณะผู้บริหารชุดใหม่
ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต ส่งมอบแฟ้มงานให้ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปานศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต ส่งมอบแฟ้มงานให้ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต มอบช่อดอกไม้แด่ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน