คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สนับสนุนให้นักศึกษาตั้งกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจกรรม จนถึงปัจจุบัน กลุ่มกิจกรรมของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย

Cheerleader

กลุ่มกิจกรรมผู้นำเชียร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มกิจกรรมผู้นำเชียร์คณะนิติศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนของคณะในการทำกิจกรรมต่างๆเช่น Freshy Game นิติสัมพันธ์จุฬา-ธรรมศาสตร์ และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการให้กำลังใจเชียร์นักกีฬาทำให้เกิดทักษะความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม และยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างคณะอีกด้วย

 

รพีวิชาการ

เป็นกิจกรรมที่สำคัญของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีการจัดการแข่งขันทางวิชาการและให้ความรู้ทางวิชาการทางด้านนิติศาสตร์แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ยิ่งไปกว่านั้นรพีวิชาการอย่างเป็นการประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจและได้เห็นถึงศักยภาพทางด้านวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย

กิจกรรมการแข่งขันภายในวันรพีวิชาการ

การแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยม

การแข่งขันตอบปัญหาระดับอุดมศึกษา

การแข่งขันโต้วาทีภาษาไทย

การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ

กิจกรรมต่างๆภายในวันรพีวิชาการ

นิทรรศการการเมืองเสวนาวิชาการ

แนะแนวการศึกษาแนะแนวอาชีพแนะแนวข้อสอบ

ลานน้ำชาปัญญาชน

ศาลจำลอง

และ รับปรึกษากฎหมาย ฟรี

 

Meditation Camp ค่ายเทียน

“เราทุกคนล้วนมีปัญหาและทุกปัญหาย่อมมีทางออก เมื่อปัญญาและความสุขเกิดขึ้นได้จากภายในตนเอง”

ค่ายเทียนเป็นกลุ่มกิจกรรมที่จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์หลักใหญ่สองประการ คือการสร้างเสริมคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมายที่ดี กล่าวคือ เป็นนักกฎหมายที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมนอกจากนี้กลุ่มกิจกรรมค่ายเทียนยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการที่นักศึกษาต้องรับมือกับปัญหาในด้านต่างๆจนส่งผลร้ายต่อสุขภาพและการใช้ชีวิต ค่ายเทียนจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะนำนักศึกษาได้ไปพักผ่อนจิตใจท่ามกลางความสงบและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ตัวกิจกรรมมีความยืดหยุ่นและค่ายนี้เปิดรับนักศึกษาทุกศาสนา

 

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงการทำประโยชน์เพื่อสังคม มีจิตสาธารณะ โดยเราจะไปออกค่ายที่หมู่บ้านที่มีความขาดแคลนไปซ่อมแซมปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ช่วยเหลือให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ชาวบ้านประสบปัญหา และเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาของชาวบ้าน

 

โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์

กิจกรรมของกลุ่มพวกเราประกอบด้วยการติดตามทนายความจากศูนย์นิติศาสตร์ไปว่าความที่ศาลการออกอบรมกฎหมายแก่ประชาชน การจัดที่นี่กฎหมายเคลื่อนที่ และการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานทางกฏหมายนอกสถานที่

“โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ให้ดำเนินอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการทำงานต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่ได้รับจากในห้องเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติจริง”

 

LAW TU BAND

“ขอแค่มีใจรักในเสียงดนตรี เพราะเวทีเป็นของเราทุกคน”

 

LAW TU BASKETBALL

กลุ่มกิจกรรมบาสเกตบอลนั้น เป็นกลุ่มกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อสนับสนุนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่มีความสนใจในกีฬาบาสเกตบอลโดยไม่จำเป็นจะต้องมีทักษะมาก่อน ได้มีโอกาสได้เล่นฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในและนอกคณะ เช่นรายการ บาสเกตบอลห้าเส้า บาสเกตบอลนิติสัมพันธ์ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี และสุขภาพที่แข็งแรงให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือชั้นปีใดก็ตาม

 

Juris CHORUS ชมรมขับร้องประสานเสียงแห่งคณะนิติศาสตร์

ชมรมจูริสคอรัส เป็นชมรมคณะนักร้องประสานเสียง โดยเราจะฝึกร้องเพลงเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหรือเพลงของคณะนิติศาสตร์เป็นหลัก และมีร้องเพลงทั่วไปเสริม เพื่อเป็นการแนะนำให้น้องน้องได้รู้จักกับเพลงต่างๆของมหาวิทยาลัยเป็นการโปรโมทมหาวิทยาลัยผ่านบทเพลงอันไพเราะ และเพื่อนำไปร้องตามกิจกรรมต่างๆ ของคณะเช่นงานรพีวิชาการ งานนิติสัมพันธ์ งานบายศรีรับเพื่อนใหม่ของคณะนิติศาสตร์ รวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับเชิญเป็นพิเศษ

 

LAW-TU FOOTBALL CLUB

สำหรับกลุ่มกิจกรรมของพวกเราเป็นกลุ่มกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล โดยกลุ่มกิจกรรมของพวกเรามีขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่สนใจทางด้านกีฬาฟุตบอล ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมหรือแข่งขัน เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านนี้มาก่อน อีกทั้งยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการได้สุขภาพที่ดีด้วย

 

MC of Law TU พิธีกรแห่งคณะนิติศาสตร์

MC of Law TU เป็นกลุ่มกิจกรรมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิธีกรแห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจและมีความสามารถในการพูด อีกทั้งผู้ที่มีใจรักในการเป็นพิธีกร จากทางศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์

กลุ่มกิจกรรมของเราทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของคณะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเปิดประตูสู่คณะนิติศาสตร์ หรือ ค่ายพรีแคมป์ หรือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จัดโดยกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ อาทิเช่น กิจกรรมวันแรกพบ, กิจกรรมวันรับเพื่อนใหม่, กิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะนิติศาสตร์, กิจกรรม Back to school กิจกรรมนิติสัมพันธ์สามศูนย์ และอื่นๆ นอกจากนี้เรายังได้ร่วมทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกิจกรรมนิติสัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์อีกด้วย ซึ่งในการทำงานจะเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะในการพูดอีกทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

Alsa

กลุ่มกิจกรม ALSA ทำหน้าที่เป็นหนึ่งใน Local Chapters ของประเทศไทย มีจุดประสงค์ในการช่วยส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษากฎหมายทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมีการสนทนา และเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านกฎหมาย และประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมต่างๆของ ALSA เช่น ALSA Study Trip ALSA Conference ALSA forum และกิจกรรมภายในเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย การเขียน Resume เพื่อยื่นฝึกงานตลอดจนพาเยี่ยมชม LAW Firm ต่างๆอีกด้วย

 

TIMS

กลุ่มกิจกรรม TIMS หรือ Thammasat International Moot Society มีภารกิจในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งนักศึกษาไปแข่งขันว่าความในศาลจำลอง (Moot Court) ซึ่งทดสอบความรู้และทักษะกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศ กิจกรรมของเรานั้นประกอบไปด้วย การเตรียมความพร้อมด้านทักษะกฎหมาย การจัดการแข่งขันว่าความในศาลจำลองรอบภายในคณะ (internal moot) การจัดเสวนาต่างๆเป็นต้น โดยในหนึ่งปีการศึกษาจะมีรายการ Moot Court มากมายในนานาประเทศ ซึ่งในแต่ละรายการนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้สร้างชื่อเสียงมาอย่างมากมายในหลักหลายรายการทุกปี

หากท่านสนใจในการพัฒนาตนเองในด้านการใช้ภาษา ด้านการสื่อสาร การค้นคว้าเอกสารการปรับใช้ความรู้กฎหมายในสถานการณ์จริงและต้องการไปแข่งขันว่าผ่านไหมศาลจำลองเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ก็อยากจะชวนมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว TIMS ของเรากัน