ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Cyberneuroethics” โดย Dr Calum MacKellar


วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ได้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Cyberneuroethics” โดย Dr Calum MacKellar ปัจจบุันดำรงตำแหน่ง Director of Research ที่ Scottish Council on Human Bioethics สหราชอาณาจักร ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง สำหรับรายละเอียดอันเป็นสาระสำคัญจากการบรรยายดังกล่าว จะได้มีการนำเสนอในโอกาสต่อไป
Dr Calum MacKellar และผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร


อาจารย์อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

อาจารย์คงสัจจา สุวรรณเพ็ชร  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์