โครงการอบรม

โครงการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 101 รุ่นที่ 2 (29 – 30 พฤศจิกายน 2562)

ศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (LeTEC) คณะนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 101 รุ่นที่ 2 (29 – 30 พฤศจิกายน 2562)

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน 50 คน

ระยะเวลาการอบรม 2 วัน อบรมระหว่างวันศุกร์ที่ 29 และวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

สมัครออนไลน์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

  • ค่าธรรมเนียมท่านละ 7,200 บาท
  • ผู้สมัครเข้าอบรมจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมจากหน่วยงาน ต้นสังกัดได้
  • หน่วยงานภาคเอกชน ถ้าส่งบุคลากรเข้าอบรมกับคณะนิติศาสตร์สามารถนำใบเสร็จรับเงินไป หักลดหย่อนภาษีเงินได้ได้ 2 เท่า (200%)
  • การชำระเงิน บัญชี_คณะนิติศาสตร์ มธ. (โครงการบริการวิชาการและสังคม) ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 981-8-58588-7 สาขา มธ.ท่าพระจันทร์

หมายเหตุ เมื่อสมัครและชำระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ @leteclawtu หรือโทรสาร 02 222 0160 หรือ ส่งทาง email: letec@tu.ac.th

หลักสูตรการอบรม

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 9.30-12.30 น.

รู้จักและทำความเข้าใจกับ

• data protection

• data privacy และ

• cybersecurity

วิทยากร: อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล และอาจารย์ชวิน อุ่นภัทร

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 14.00-17.30 น.

• The EU’s General Data Protection Regulation (GDPR)

• เหตุใด GDPR จึงมีความสำคัญกับผู้ประกอบกิจการในประเทศไทย

วิทยากร: อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 9.30-12.30 น.

รู้เท่าทันพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

• การใช้ การเก็บ การเปิดเผยข้อมูล

• โทษและความรับผิด

วิทยากร: อาจารย์ชวิน อุ่นภัทร

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 14.00-17.30 น.

• ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ

• กรณีศึกษา

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล และอาจารย์ชวิน อุ่นภัทร