ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ คณบดีและผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ พบนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้พบนักศึกษาตัวแทนกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และนักศึกษาภาคปกติศูนย์รังสิต เข้าร่วมพูดคุยและหารือเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง น.402 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะผู้บริหารที่ร่วมเข้าพบนักศึกษาประกอบด้วย ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ / รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายบริหาร / อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม / ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการพัฒนา / ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร / ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา / อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนานาชาติ / อ.ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และอ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและส่งเสริมความเสมอภาค

นักศึกษาที่เข้าพบคณบดีและผู้บริหาร ได้แก่ตัวแทนจากกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการนักศึกษา (กน.) กลุ่มนิติวิชาการ ค่าย Pre-Camp โครงการสู้สอบตรง กลุ่มกิจกรรมทูตรพี ชมรมฟุตบอล กลุ่มกิจกรรมมูทคอร์ท โดยนักศึกษาได้สะท้อนปัญหาต่าง ๆ และข้อเสนอแนะในการทำกิจกรรม เช่น งบประมาณ การใช้อาคารสถานที่ รูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการให้มีความหลากหลายขึ้น การให้ทุนสำหรับทำวิจัยสำหรับนักศึกษา รวมถึงตัวแทนนักศึกษาได้สะท้อนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและหลักสูตร อาทิ การสอบกลางภาคในหลักสูตรใหม่ ปัญหาจากการที่หลักสูตรไม่มีการสอบแก้ตัว การเสริมทักษะภาคปฏิบัตินอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และปัญหาความกดดันจากการเรียนจนนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า โดยคณะผู้บริหารได้รับฟังปัญหาจากนักศึกษาและรับจะหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ ปัญหาหรือข้อเสนอแนะบางประการที่นักศึกษาเสนอมาเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายที่คณะผู้บริหารชุดนี้ซึ่งจะดำเนินการให้สำเร็จต่อไป

สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์ลำปาง คณบดีและผู้บริหารจะนัดพบในโอกาสต่อไป

ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์
รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

(กลางในภาพ) ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม

ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการพัฒนา

(ซ้ายในภาพ) ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนานาชาติ
อ.ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และอ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและส่งเสริมความเสมอภาค นายธาริน หลายศิริเรืองไร ประธานนักศึกษา และนายจิรภัทร ชนะสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายจิรภัทร ชนะสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
(ซ้ายในภาพ) นายธนกฤต ชื่นชูกลิ่น ประธานโครงการสู้สอบตรง
นายวชิรวิทย์ อ๋องคณา อดีตประธานคณะกรรมการนักศึกษา
นายนันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร อดีตประธานกลุ่มนิติวิชาการ