Uncategorized

ภาพ​โครงการฝึกอบรมกรอบแนวคิดพื้นฐานและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจการสื่อสารและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม