• เข้าสู่ระบบ

    รายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลสำหรับ Thailand 4.0 : เทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมาย

    รุ่นที่ 2

    รุ่นที่ 1