• เข้าสู่ระบบ

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

  วัน-สถานที่เรียน : วันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  ปณิธานของหลักสูตร
  “กล้าที่จะคิด พร้อมที่จะเปลี่ยน สู่การเป็นผู้สร้างนวัตกรรมการบริหารกระบวนการยุติธรรมยุคใหม่ทางแพ่งและพาณิชย์ อาญา และมหาชน”
  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  โทร. 02-613-2123 โทรสาร 02-222-0159
  e-mail: djalawtu@hotmail.com

  https://www.youtube.com/watch?v=-G4nG6Pkwvo