ข่าวสารและกิจกรรม

คณาจารย์/นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (DJA) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี

นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (DJA) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ ศ.ณรงค์ ใจหาญ (ผู้อำนวยการหลักสูตร) และศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช (อาจารย์ประจำหลักสูตร) ศึกษาดูงาน ณ Faculty of Law, Goethe University Frankfurt Am Main และ Frankfurt court of ordinary jurisdiction (Landgericht) ประเทศเยอรมนี รายละเอียดดังนี้

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10-15 น. เยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ Goethe Universitat Frankfurt Am Main รับฟังการการบรรยาย ระบบศาล และการคัดเลือกผู้พิพากษา รวมถึงหลักประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษา จาก Professor Dr Ingwer Ebsen จากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของกฎหมายแพ่ง และหัวข้อหลักกฎหมายแพ่งและกระบวนยุติธรรมทางแพ่งจาก Ms Dana Schneider และ Ms. Luise Kixmöller บรรยายหลักการกำหนดความผิดและการลงโทษในกฎหมายเยอรมัน จากนั้นได้สอบถามปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกั กฎหมายไทยและเยอรมัน


วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เยี่ยมชมศาล Frankfurt โดยได้รับเกียรติจาก President of Frankfurt Court กล่าวต้อนรับและอธิบายภาพรวมและอำนาจหน้าที่ของศาล Frankfurt ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง จำนวนองค์คณะผู้พิพากษา และมีผู้พิพากษาอีกสามท่านอธิบายระบบการดำเนินคดีในศาลอาญา ศาลในคดีแพ่ง คดีพาณิชย์ รวมถึงตอบคำถามของนักศึกษาหลักสูตร DJAที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องพิจารณาคดีแพ่ง คดีอาญาโดยมีผู้พิพากษาหญิง Niclole Voegeli Rechterin am Landgericht ได้อธิบายและตอบคำถามของนักศึกษา