ข่าวสารและกิจกรรม

คณาจารย์/นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (DJA) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562 คณาจารย์/นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (DJA) ศึกษาดูงาน ณ Faculty of Law, University of Radbound, Nijimegen , the Hague Conference on Private International law (HCCH), International Court of Justice(ICJ) Hague and Institution of Water Education (IHE) Delft ประเทศเนเธอร์แลนด์ รายละเอียดดังนี้

วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้เข้าพบคณบดีคณะนิติศาสตร์ Professor dr.P.H.P.H.M.C (Piet Hein) van Kempan รองคณบดี ฝ่ายวิจัย Michel และผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Radbound University ซึ่งมีข้อตกลงความร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงนักศึกษาหลักสูตร DJA ได้เข้าร่วมพูดคุยในกลุ่มย่อยกับนักศึกษาปริญญาเอกของ Radbound University

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายที่ The HAGUE Conferrence on Private International law (HCCH) ที่เมืองเฮก ระหว่าง 10.30-12.00 น โดยมี Dr Christophe Bernasconi เลขาธิการ HCCH กล่าวต้อนรับและนำเสนอวิดีทัศน์กิจกรรมของHCCH จากนั้น Dr Gerardine Goh Escolar และผู้ช่วยได้บรรยายกิจกรรมของสถาบันรวมถึงผลดีผลเสียในการเข้าเป็นภาคีฯ ซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี และได้รับรองพิธีสารด้านการคุ้มครองเด็กที่ถูกลักพาตัว (Child abduction) และการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ (Inter country Adoption)


ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 15.00-16.30 น. เยี่ยมชม International Court of Justice (ICJ) และรับฟังการบรรยายจาก Mr Andrei Poskakukhin First Secretary of the Court Head of the Information Department ในเรื่องกระบวนพิจารณาของศาลICJ ตั้งแต่การรับเรื่อง การพิจารณาพยานหลักฐาน การทำคำพิพากษาและผลของคำพิพากษาซึ่งผูกพันประเทศที่เป็นคู่กรณี

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ณรงค์และศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พร้อมด้วยนักศึกษา 2 คน คือนายรณชัย และนายวิภัต เยี่ยมชมสถาบัน Institute for water education ซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งใน IHE delft โดยมีผู้แทนสถาบัน Ms Gabirela Cuadrado Quessadaให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำและกิจกรรมของสถาบันซึ่งจัดการเรียนระดับปริญญาโททางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์ในการจัดการเรียนและวิจัยให้กับนักศึกษาปริญญาเอก

การเดินทางมาดูงานที่เนเธอร์แลนด์ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร. ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และจากสำนักงานศาลยุติธรรมในการประสานงานเพื่อขอดูงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม