ข่าวสารและกิจกรรม

คณาจารย์/นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (DJA) ศึกษาดูงาน ณ School of Law, University of Aberdeen และ UK Supreme Court สหราชอาณาจักร

วันที่ 22-24 กันยายน 2562 คณาจารย์/นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (DJA) ศึกษาดูงาน ณ School of Law, University of Aberdeen และ UK Supreme Court สหราชอาณาจักรรายละเอียดดังนี้

วันที่ 23 กันยายน 2562 ศ. ณรงค์ ใจหาญ และ นักศึกษาหลักสูตร DJA สองคน คือนายวิภัต และนายรณชัย ชูสุวรรณประทีป ซึ่งได้รับการสนับสนุนให้ไปเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อนำมาเติมเต็มในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เป็นเวลา 1 เดือนที่ School of Law, University of Aberdeen และ อาจารย์ ภาคภูมิ โลหวริตานนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกำลังศึกษาปริญญาเอกที่School of Law, University of Aberdeen ด้านพลังงาน เข้าพบ Professor Dr Peter Duff ศาตราจารย์ทางกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาและเยี่ยม School of Law, University of Aberdeen และช่วงเย็นได้เข้าพบ Professor Dr Greg Gordon, Dean of School of Law, University of Aberdeen ซึ่งทางโครงการ DJA ได้เชิญ Professor Dr Peter Duff มาบรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทสาขากฎหมายอาญา และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม กำหนดการบรรยายคือ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น ที่ห้องจิตติ ติงศภัทิย์


วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิชย์ และนักศึกษาหลักสูตร DJA จำนวน 12 คน เข้าฟังการบรรยายและดูงานที่ Supreme Court of the United Kingdom ซึ่งวันดังกล่าวตอนเช้ามีสื่อมวลชนมาทำข่าวคำวินิจฉัยที่รัฐบาลสหราชอาณาจักร ชะลอการพิจารณาการออกจากสหภาพยุโรปว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่