ข่าวสารและกิจกรรม

คณาจารย์/นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (DJA) ศึกษาดูงาน ณ University of OSLO ประเทศนอร์เวย์


วันที่ 27 กันยายน 2562 นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (DJA) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ ศ.ณรงค์ ใจหาญ (ผู้อำนวยการหลักสูตร) และศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช (อาจารย์ประจำหลักสูตร)  และอาจารย์ภาคภูมิ โลหวริตานนท์ (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์) ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ University of OSLO ประเทศนอร์เวย์ รายละเอียดดังนี้

ในช่วงเช้าได้เยี่ยมชม Center of Norwegian Center for Human Rights คณะนิติศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนและหารือเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการสืบพยานและผู้ต้องสงสัยของตำรวจนอร์เวย์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญสองท่านให้การบรรยายในประเด็นดังกล่าว ได้แก่ Professor Iva Husby ดำรงตำแหน่ง Assistant Chief Police /Hos , Norwegian Police University College และ Professor Gisle Kvanvig ดำรงตำแหน่ง Director of Norwegian Center For Humanrights, who are also the expert in human rights protection in Police interrogation.

ในช่วงบ่าย ได้เยี่ยมชม Pluri Courts, Center for the study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order, โดยมี Professor Dr. Andreas Follesdal ดำรงตำแหน่ง co director ของศูนย์ดังกล่าว ได้อธิบายบทบาทและการดำเนินการของ  Pluri Courts และบรรยายหัวข้อ ASEAN human Rights Declaration (a) European? Principle of subsidiarity to the rescue?

   
Professor Iva Husby 
Professor Gisle Kvanvig

Professor Dr. Andreas Follesdal