ข่าวสารและกิจกรรม

รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ บริจาคเงินให้แก่ “กองทุนนิติธรรมพัฒน์” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บริจาคเงินให้แก่ “กองทุนนิติธรรมพัฒน์” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดนผ่านช่องทางการบริจาคสแกน QR_CODE


กองทุนนิติธรรมพัฒน์ คณะนิติศาสตร์จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาและทุนพัฒนาอาจารย์ และการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ในด้านอื่นๆ นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะนิติศาสตร์กับศิษย์เก่านิติศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะนิติศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตามกำลังความสามารถเพื่อพัฒนาการคึกษาให้นิติศาสตร์ก้าวไกล จึงเชิญชวนศิษย์เก่านิติศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้ากองทุนนิติธรรมพัฒน์ดังกล่าว สามารถบริจาคได้ที่ https://bit.ly/2kIOwoV