• เข้าสู่ระบบ

    ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเป็นทางการ

    วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อศึกษาดูงานหลักสูตร นิติศาสตร์ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวมถึง การประกันคุณภาพการศึกษาและหารือความร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ได้แก่ผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ หัวหน้าโครงการประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน และอาจารย์ ดร. ลลิล ก่อวุฒิรังษี อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ  ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์